Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Barne- og familiedepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli på Barne- og familiedepartementets ansvarsområde.

Ny forskrift om behandling av personopplysninger i programmet Sammen på vei

Barne- og familiedepartementet har fastsatt ny forskrift om behandling av personopplysninger i programmet Sammen på vei, med ikrafttredelse 13. juni 2024.

Forskriften vil utgjøre nytt behandlingsgrunnlag for innsamlingen og behandlingen av personopplysninger i dette programmet, med hjemmel i lov 17. juni 2022 nr. 44 om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet § 3.

Endringer i folketrygdloven om retten til engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Fra 1. oktober 2024 endres engangsstønaden ved at det innføres et krav om forutgående medlemskap i folketrygden på 12 måneder for å ha rett på engangsstønad. Medlemskapet må opptjenes sammenhengende og umiddelbart før retten til engangsstønad inntrer.

Endringer i kontantstøtteloven om justering av kontantstøtteperioden

Fra 1. august 2024 endres kontantstøtteloven ved at kontantstøtte kan ytes til familier med barn fra 13 til og med 19 måneder (§§ 2, 8 og 10).

Endringen innebærer at de første syv månedene av dagens kontantstøtteperiode videreføres, men at støtten avvikles for de fire siste månedene.

Endringer i folketrygdloven om forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 pst. dekning

Fra 1. juli 2024 endres foreldrepengeordningen ved at perioden for foreldrepenger ved 80 prosent dekning er økt fra 295 dager til 306 dager.

Endringen skal bidra til fleksibilitet for foreldre og bidra til at foreldre samlet får utbetalt tilnærmet like mye ved å velge 80 prosent dekning som ved 100 prosent dekning. Perioden for foreldrepenger ved 80 prosent dekning er også forlenget for foreldre som får tvillinger eller flerlinger.

Endringer i folketrygdloven (styrking av fedres rett til foreldrepenger) og innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU

Fra 2.  august 2024 utvides fedres og medmødres selvstendige rett til å ta ut foreldrepenger med to uker. Alle fedre, og medmødre, med egen opptjening til foreldrepenger, får etter endringen en utvidet selvstendig rett til å ta ut foreldrepenger i til sammen ti uker, selv om mor ikke er i jobb eller annen aktivitet.

Dette er en tilpasning i foreldrepengeordningen for å ivareta kravene i EU-direktivet om balanse mellom arbeidsliv og familieliv, i norsk rett. Etter direktivet skal far, eller medmor, ha en individuell rett til å ta ut to måneders betalt permisjon, i tillegg til ti dagers betalt permisjon i forbindelse med fødsel.

Direktivet ble delvis gjennomført fra 2. august 2022 med åtte uker betalt permisjon. Med endringen fra 2. august 2024 blir de resterende kravene i direktivet gjennomført i foreldrepengeordningen.

Endringer i barnetrygdloven

Som ett av flere tiltak som i sum kan bidra til å redusere ankomstene av fordrevne fra Ukraina til et mer bærekraftig nivå og mer på linje med våre naboland, oppheves fra 1. juli 2024 dagens bestemmelse i barnetrygdloven om etterbetaling av barnetrygd i opptil tre år.

Bestemmelsen erstattes av en ny regel om etterbetaling i opptil tre måneder, og et unntak om etterbetaling i opptil tre år i enkelte tilfeller, etter mønster av folketrygdloven.

Videre innføres en ny bestemmelse som presiserer når personer med midlertidig kollektiv beskyttelse tidligst kan anses som bosatt i Norge.

Regelen får anvendelse for de som har fått sin første midlertidige oppholdstillatelse fra og med 7. desember 2023, dvs. fra samme dato som regjeringen gjorde det kjent at det blir iverksatt tiltak med formål å blant annet bidra til et mer bærekraftig nivå på ankomstene, inkludert endringer i ordningen om etterbetaling av barnetrygd.

For at endringene ikke skal å komme i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97, vil det bli gitt overgangsregler for endringene i bosettingskravet, og også for endringene i etterbetalingsreglene.

Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

Fra 1. juli 2024 endres satsene og sjablongene som legges til grunn ved offentlig fastsettelse og endring av barnebidrag som følge av det årlige vedlikeholdet av satsene og sjablongene, basert på oppdatert statistikk og/eller regulering etter konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forskrift om gjennomføring av bestemmelsene om inntektsprøving av forskott

Fra 1. juli 2024 endres satsene for bidragsforskott og inntektsgrensene for utbetaling av bidragsforskott som følge av det årlige vedlikeholdet av satsene og inntektsgrensene.

Forlengelse av midlertidige regler som følge av ankomster av fordrevne fra Ukraina

Midlertidige regler i barnevernsloven med forskrifter forlenges fra 1. juli 2024 til 1. juli 2026.

Endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr – strømtiltak

Parallelt med nye regler i energiloven kapittel 4 A om tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked fra 1. juli 2024, trer det samtidig i kraft endringer i prisopplysningsforskriften og forskriften om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Prisopplysningsforskriften endres slik at det ved markedsføring av strømavtaler skal opplyses dersom avtalen ikke følger spotpris time for time (§ 20 bokstav a). Ved endring av kraftavtaler skal det varsles om at forbrukeren har rett til å si opp kraftavtalen kostnadsfritt (§ 22).

Forskriften om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr endres slik at forskriften får anvendelse for de nye bestemmelsene i energiloven (§§ 1 og 3).

Forskrift om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageforskriften)

Fra 1. juli 2024 innføres det gebyr tilsvarende 0,2 rettsgebyr (kr 248) for å bringe en forbrukerklage inn for Forbrukertilsynet.

For å bringe saken videre inn for Forbrukerklageutvalget innføres det et gebyr på ett rettsgebyr (kr 1277). Regelendringene fremkommer av ny § 2a i forbrukerklageforskriften.

Forskrift om livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggstrekk

Fra 1. juli endres satsene for livsopphold i samsvar med konsumprisindeksen.

Endringer i gravplassloven

To ny bestemmelser tar nå til å gjelde. Gravplassloven §§ 25 og 26 gjelder tjenesten Digital gravferdsmelding og hjemler forskrift om Digital gravferdsmelding som også tar til å gjelde nå. Samtidig blir flere av bestemmelsene i kapittel 4 i gravplassloven omnummerert.

Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

Opplysningsvesenets fond skal omdannes til et aksjeselskap heleid av staten. Den nye loven skal i hovedsak regulere selve omdanningen fra statlige virksomhet til aksjeselskap.

Omdanningen gjennomføres med full selskaps- og kontraktsrettslig kontinuitet, noe som betyr at hele fondet sin virksomhet med eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til og forvaltes uendret i det nye aksjeselskapet.    

Forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

Barne- og familiedepartementet har fastsatt ny forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg med ikrafttredelse 23. juni 2024.

Forskriften følger opp Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg og Stortingets budsjettvedtak i Prop. 104 S (2023-2024) der Stortinget gjennom tilsagnsfullmakt samtykker til at Barne- og familiedepartementet kan pådra forpliktelser om tilskudd til Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg innenfor en samlet ramme på 10 milliarder kroner (i 2024-kroner) med årlige utbetalinger på inntil 500 millioner kroner i perioden 2024 til 2054.