Prop. 72 L (2023–2024)

Endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring m.m.)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger fram forslag om endringer i barnetrygdloven og videreføring av midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. De midlertidige endringene i lovverket foreslås videreført til 1. juli 2026, med enkelte tilpasninger i de midlertidige reglene i integreringsloven og barnehageloven og et nytt midlertidig unntak i yrkestransportloven som har som formål å bidra til at fordrevne fra Ukraina raskere kan ta arbeid som bussjåfører. Det foreslås at dagens bestemmelse i barnetrygdloven om etterbetaling av barnetrygd i opptil tre år oppheves og erstattes av en ny regel om etterbetaling opptil tre måneder, og et unntak om etterbetaling i opptil tre år i enkelte tilfeller, etter mønster av folketrygdloven. Det foreslås en ny bestemmelse som presiserer når personer med midlertidig kollektiv beskyttelse tidligst kan anses som bosatt i Norge. I praksis vil personer med midlertidig kollektiv beskyttelse ikke lenger få etterbetalt barnetrygd for det første året de har bodd i Norge.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget