Prop. 85 LS (2023–2024)

Endringer i folketrygdloven (styrking av fedres rett til foreldrepenger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU

Barne- og familiedepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endringer i folketrygdloven og foreldrepengeordningen som følge av gjennomføringen av EU-direktivet om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner i norsk rett. Det foreslås å oppheve kravet om at mor må være i aktivitet (jobb, studier mv) for at far skal kunne ta ut foreldrepenger, med ytterligere to uker. Alle fedre med egen opptjening i tilfeller der mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, gis dermed en utvidet selvstendig rett til å ta ut foreldrepenger i til sammen ti uker, der to av ukene kan tas ut i forbindelse med fødselen. Det foreslås at nivået på kompensasjonsgraden for utbetalingen av ytelsen reduseres til 90 prosent for åtte av ukene, mens kompensasjonsgraden for de ti første dagene med betalt permisjon i forbindelse med fødsel, fortsatt skal være 100 prosent. Departementet foreslår samtidig at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 15. mars 2024 om å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget