Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og søker asyl.

Enslige mindreårige asylsøkere

Statlig barnevern skal gi alle enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år tilbud om opphold på et omsorgssenter. Ansatte ved omsorgssentrene skal gi barna nødvendig omsorg og trygghet, samt sørge for at barna får den oppfølging og behandling de har behov for, som skole, helsetjenester og så videre. Tilbudet er lovregulert og gjelder til utlendingsmyndighetene fatter et vedtak i asylsaken og barnet blir bosatt i en kommune, eller forlater landet. 

Utlendingsdirektoratet er ansvarlig for å gi enslige mindreårige asylsøkere over 15 år tilbud om plass i mottak for enslige mindreårige eller i egne avdelinger tilknyttet ordinære asylmottak. Dette tilbudet er ikke lovregulert. 

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge. Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding om et barn som har asylsøkerstatus, skal meldingen følges opp etter samme prosedyrer som gjelder for andre barnevernssaker. 

BLD har utarbeidet rundskrivet "Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner". Dette er under revisjon.

Enslige mindreårige flyktninger  

Kommunene kan i dag organisere arbeidet med enslige mindreårige som har fått opphold, som de selv vil. Kommunenes forpliktelser ved bosetting er tatt inn barnevernloven § 3-4 hvor det framgår at kommunene skal foreta en vurdering av den enkelte enslige mindreåriges behov, og på denne bakgrunn tilby egnet bolig for enslige mindreårige. Dersom det er grunnlag for å involvere barneverntjenesten skal denne ”… foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet botiltak”. 

Det er etablert ulike økonomiske ordninger for kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger. Ansvaret for ordningene er fordelt på ulike departement. De tre største ordningene er: