Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år, som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og søker om beskyttelse.

Enslige mindreårige asylsøkere

Statlig barnevern skal gi alle enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år tilbud om opphold på et omsorgssenter. Ansatte ved omsorgssentrene skal gi barna nødvendig omsorg og trygghet, samt sørge for at barna får nødvendig oppfølging fra skole, helsetjenester og så videre.

Tilbudet er lovregulert i barnevernsloven og gjelder til utlendingsmyndighetene fatter et vedtak i asylsaken og barnet blir bosatt i en kommune, eller forlater landet.

Utlendingsdirektoratet er ansvarlig for å gi enslige mindreårige asylsøkere over 15 år tilbud om plass i mottak for enslige mindreårige eller i egne avdelinger tilknyttet ordinære asylmottak.

Enslige mindreårige flyktninger  

Kommunene avgjør selv hvordan de vil organisere arbeidet med enslige mindreårige som har fått opphold. Kommunenes forpliktelser ved bosetting er tatt inn barnevernloven § 3-4.

Her framgår det at kommunene skal foreta en vurdering av den enkelte enslige mindreåriges behov, og på denne bakgrunn tilby egnet bolig. Dersom det er grunnlag for å involvere barneverntjenesten skal denne «… foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet botiltak»

Det er etablert ulike økonomiske ordninger for kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger. Ansvaret for ordningene er fordelt på ulike departement. De to største ordningene er:

Mer informasjon