Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

""

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn

""

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2017

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Om tilskuddsordningen, frister og krav.

Aktuelt nå

Utlysning av tilskudd til dialogtiltak

Kulturdepartementet utlyser 650.000 kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse om tros- og livssynsdialog i tros- og livssynssamfunn.

Stans i driftstilskotet til Islamsk Råd Norge

Kulturdepartementet ber Stortinget samtykke til at andre rate av driftstilskotet til IRN i 2017 ikkje blir utbetalt, og til at pengane i staden skal blir lyste ut til dialogtiltak på tru- og livssynsfeltet.

Nye rammer for tros- og livssynssamfunn

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag til nytt lovverk, og endrede tilskuddsordninger for tros- og livssynssamfunn. Høringsfristen er 31. desember 2017.

Alle saker om Tros- og livssynssamfunn

Dokumenter

Veileder

Forstandere i trossamfunn

Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn

En helhetlig tros- og livssynspolitikk