Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

""

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn

""

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2017

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Om tilskuddsordningen, frister og krav.

Aktuelt nå

Tilskot til dialogarbeid om tru- og livssynspolitiske spørsmål

Kulturdepartementet utlyser 5 millionar kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til meir kunnskap og debatt om tru- og livssynspolitiske spørsmål.

Stans i driftstilskotet til Islamsk Råd Norge

Kulturdepartementet ber Stortinget samtykke til at andre rate av driftstilskotet til IRN i 2017 ikkje blir utbetalt, og til at pengane i staden skal blir lyste ut til dialogtiltak på tru- og livssynsfeltet.

Nye rammer for tros- og livssynssamfunn

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag til nytt lovverk, og endrede tilskuddsordninger for tros- og livssynssamfunn. Høringsfristen er 31. desember 2017.

Alle saker om Tros- og livssynssamfunn

Dokumenter

Veileder

Forstandere i trossamfunn

Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn

En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Til toppen