Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

Unge på gaten

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars.

""

Hvilke(t) tros- eller livssyns-samfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn.

Mennesker ovenfra

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2020

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Forsamling

Fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 utsettes til 9. april

18.02.2021: Barne- og familiedepartementet har besluttet å utsette fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 til 9. april 2021.

Gruppe

Digital løsning for tros- og livssynssamfunn er lansert

05.02.2021: Den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn, som tros- og livssynssamfunn skal benytte til å sende inn tilskuddskrav og medlemsliste, registreringssøknad, årsrapport og regnskap, søknad om godkjenning av vigsler m.m., ble nylig lansert. Nå kan du søke om tilgang.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring

Forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Veilederen gir informasjon om oppgavene forstandere i trossamfunn har etter trossamfunnsloven og forskrifter til denne. Veilederen gir også veiledning i andre sentral gjøremål for en forstander, som for eksempel vigsel.

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Prop. 130 L (2018–2019)

Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken.