Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

Unge på gaten

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars.

""

Hvilke(t) tros- eller livssyns-samfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn.

Mennesker ovenfra

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2020

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Forsamling

Utlysning: Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling

28.04.2021: Barne- og familiedepartementet utlyser 3,2 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Benkerad

Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg

20.04.2021: I behandlingen av statsbudsjettet for 2021 bevilget Stortinget 5,3 mill. kroner til tilskuddsordningen «Tilskudd til private kirkebygg», kap 881, post 75.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rundskriv

Sats for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn 2021

Satsen som skal nyttast for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja i 2021, er 1.310 kroner per medlem.

Høring

Forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Veilederen gir informasjon om oppgavene forstandere i trossamfunn har etter trossamfunnsloven og forskrifter til denne. Veilederen gir også veiledning i andre sentral gjøremål for en forstander, som for eksempel vigsel.