Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.

Unge på gaten

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars.

""

Hvilke(t) tros- eller livssyns-samfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn

Mennesker ovenfra

Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2019

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Unge msk.

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

16.10.2020: Antallskrav for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.

Forsamling

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

16.03.2020: På grunn av det pågående koronautbruddet er den nye fristen satt til 15. mai 2020.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Prop. 130 L (2018–2019)

Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken.

Veileder - Forstandere i trossamfunn

Veilederen gir informasjon om oppgavene forstandere i trossamfunn har etter trossamfunnsloven og forskrifter til denne. Veilederen gir også veiledning i andre sentral gjøremål for en forstander, som for eksempel vigsel.