Hvilke(t) tros- eller livssyns-samfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn.

Tros- og livssynssamfunnene utenom Den norske kirke må hvert år sende inn en liste med fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for i medhold av lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven).

Brønnøysundregistrene kontrollerer listen opp mot Folkeregisteret, Den norske kirkes medlemsregister og øvrige tros- og livssynssamfunns medlemslister.

Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av statstilskudd. Når den årlige kontrollen er gjennomført og det ikke lenger er behov for opplysningene i behandlingen av registrerings- og tilskuddssaker etter trossamfunnsloven, skal Brønnøysundregistrene slette medlemslistene.

Brønnøysundregistrene har en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, du eventuelt står oppført som medlem i.

Hvis du ringer og ber om innsyn, vil du få tilsendt et brev med opplysninger om hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du eventuelt er registrert som medlem i. Brevet sendes til din folkeregistrerte adresse. Du vil ikke få utlevert opplysningene muntlig på telefon.

Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der du kan be om innsyn i opplysninger om deg selv, er 75 00 75 00.

Brønnøysundregistrene registrerer ikke inn- og utmeldinger i tros- og livssynssamfunnene. Det er ikke mulig å melde seg inn i eller ut av et tros- eller livssynssamfunn ved å henvende seg til Brønnøysundregistrene.

Hvis du ønsker å melde deg ut av et tros- eller livssynssamfunn, må du ta kontakt med det aktuelle tros- eller livssynssamfunnet. Dersom du feilaktig står oppført som medlem i et tros- eller livssynssamfunn, må du henvende deg til dette samfunnet for å få ryddet opp.

Hvis du ønsker å få vite om du er registrert som medlem i et bestemt tros- eller livssynssamfunn, er det best å ta direkte kontakt med det aktuelle samfunnet, fordi det er derfra du vil få et mest mulig oppdatert svar.

Brevet du vil få hvis du ringer til Brønnøysundregistrene, baserer seg på opplysninger mottatt sammen med tros- og livssynssamfunns registreringssøknader og årlige krav om tilskudd etter trossamfunnsloven, og vil blant annet ikke omfatte inn- og utmeldinger foretatt i perioden etter at medlemslisten ble sendt inn.