Hvilke(t) tros- eller livssyns-samfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke (Dnk) må hvert år sende inn en liste med fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for i medhold av henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn.

Brønnøysundregistrene kontrollerer listen opp mot Det sentrale folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og  øvrige tros- og livssynssamfunns medlemslister.

Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd. Når den årlige kontrollen er gjennomført, skal Brønnøysundregistrene slette medlemslistene.

Brønnøysundregistrene har en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Dnk, du eventuelt står oppført som medlem i.

Hvis du ringer og ber om innsyn, vil du få tilsendt et brev med opplysninger om hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du eventuelt er registrert som medlem i. Brevet sendes til din folkeregistrerte adresse. Du vil ikke få utlevert opplysningene muntlig på telefon.

Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der du kan be om innsyn i opplysninger om deg selv, er 75 00 75 00.

Brønnøysundregistrene registrerer ikke inn- og utmeldinger i tros- og livssynssamfunnene. Det er ikke mulig å melde seg inn i eller ut av et tros- eller livssynssamfunn ved å henvende seg til Brønnøysundregistrene.

Hvis du ønsker å melde deg ut av et tros- eller livssynssamfunn, må du ta kontakt med det aktuelle tros- eller livssynssamfunnet. Dersom du feilaktig står oppført som medlem i et tros- eller livssynssamfunn, må du henvende deg til dette samfunnet for å få ryddet opp.

Hvis du ønsker å få vite om du er registrert som medlem i et bestemt tros- eller livssynssamfunn, er det best å ta direkte kontakt med det aktuelle samfunnet, fordi det er derfra du vil få et mest mulig oppdatert svar.

Brevet du vil få hvis du ringer til Brønnøysundregistrene, baserer seg på opplysninger mottatt sammen med tros- og livssynssamfunnenes årlige krav om tilskudd, og vil blant annet ikke omfatte inn- og utmeldinger foretatt i perioden etter at tilskuddskravene ble sendt inn.