Den norske kirke

1. januar 2017 ble Den norske kirke etablert som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten. Grunnloven sier at Den norske kirke er Norges folkekirke, og at den skal understøttes som sådan. Den norske kirke har dermed en særlig stilling og rolle i det norske samfunnet. Den skal ha ressurser som gjør at den kan være til stede i hele landet, utføre kirkens oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner.

""

Endringer i finansiering av Den norske kirke som følge av skille mellom stat og kirke

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke opprettet som et eget rettssubjekt. Som følge av dette er det også gjort endringer i den statlige finansieringen av Den norske kirke, mens den kommunale finansieringen videreføres.

Værdal kirke

Kirkebygg

Med «kirkebygg» menes alle bygg som i dag har status som kirke, dvs. soknekirke eller kapell som tidligere er godkjent av Kongen eller departementet, eller som er kirke fra gammelt av. I tillegg vil det etter hvert omfatte nye kirkebygg som blir godkjent av kompetent kirkelig myndighet.

Kirke

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

I januar 2017 ble en ny forvaltningsreform gjennomført. Den skapte et tydeligere skille mellom kirke og stat. I saksgangen under finnes oversikt over aktuelle hendelser og dokumenter i saken.

Aktuelt nå

Hove kyrkje

Søk om tilskudd til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg

14.04.2021: Nå skal det fordeles tilskudd til kulturhistoriske viktige kirkebygg. Søknadsfrist er 21. mai.

Gjerstad prestegård

Ny lov om Opplysningsvesenets fond

09.04.2021: Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje fremjar regjeringa no forslag til ei ny lov om Opplysningsvesenets fond.

Dokumenter

Prop. 144 L (2020–2021)

Lov om Opplysningsvesenets fond

Lov om Opplysningsvesenets fond legger det rettslige grunnlaget for å følge opp Stortingets vedtak om eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond. Stortingets vedtak legger til grunn at Den norske kirke skal overta eiendommer som er av særlig kirkelig verdi, og blir eier av disse.

Brev

Orientering om forholdet mellom Den norske kirke lokalt og kommunen etter ny trossamfunnslov

Ved nyttår tar ny trossamfunnslov til å gjelde, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019-2020). Loven erstatter kirkeloven og endrer bl.a. gravferdsloven.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo