Den norske kirke

1. januar 2017 ble Den norske kirke etablert som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten. Grunnloven sier at Den norske kirke er Norges folkekirke, og at den skal understøttes som sådan. Den norske kirke har dermed en særlig stilling og rolle i det norske samfunnet. Den skal ha ressurser som gjør at den kan være til stede i hele landet, utføre kirkens oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner.

""

Endringer i finansiering av Den norske kirke som følge av skille mellom stat og kirke fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke opprettet som et eget rettssubjekt. Som følge av dette er det også gjort endringer i den statlige finansieringen av Den norske kirke, mens den kommunale finansieringen videreføres.

Værdal kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Kirke

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

I januar 2017 ble en ny forvaltningsreform gjennomført. Den skapte et tydeligere skille mellom kirke og stat. I saksgangen under finnes oversikt over aktuelle hendelser og dokumenter i saken.

Aktuelt nå

20 millioner til middelalderkirker i stein

Nå får 27 middelalderkirker i stein til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til istandsetting og brannsikring.

Styrker sikring av middelalderkirker

Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til istandsetting og sikring av noen av de mest verneverdige kirkene.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 130 L (2018–2019)

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken.

Rundskriv V-6/2018

Standard fastsatt av statens kartverk (SOSI) for gravplasser

Den enkelte gravplass, hvert gravfelt og hver grav skal ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI).

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo