Den norske kirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen arbeider for å etablere kirken som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Kirkens økonomi

Den norske kirke blir i hovedsak finansiert ved statlige og kommunale midler, med deler av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond og gjennom gaver.

Værdal kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Følg saksgangen:

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Det arbeides nå med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Reformen skal etter planen gjennomføres i 2017. Arbeidet har bakgrunn i regjeringsplattformen for regjeringen Solberg og vedtak i Kirkemøtet.

Aktuelt nå

2,4 millioner til pilegrimssatsinga

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider tar over ansvaret for Nasjonalt pilegrimssenter. Samtidig får de 2,4 millioner kroner fra spillemidlene til merking og vedlikehold av Olavsleden.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland med proposisjonen i hånden.

Den norske kyrkja blir sjølvstendig

Regjeringa gjer framlegg om endringar i kyrkjelova som inneber at Den norske kyrkja får ei rettsleg, sjølvstendig handleevne slik sokna har i dag.

Flere saker om Den norske kirke

Dokumenter

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.

NOU 2006: 2

Staten og Den norske kirke

Formålet med utredningen var å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skulle videreføres, reformeres eller avvikles.

Kontakt

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo