Den norske kirke

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen har i hele sin periode arbeidet med en forvaltningsreform for å gjennomføre dette. 1. januar 2017 ble Den norske kirke etablert som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Kirkens økonomi

Den norske kirke blir i hovedsak finansiert ved statlige og kommunale midler. 1. januar 2017 ble kirkens tilknytning til staten endret.

Værdal kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Følg saksgangen:

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Det har i lengre tid vært arbeidet med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Reformen ble gjennomført fra 1.01. 2017. I saksgangen under finner man aktuelle hendelser og dokumenter i saken.

Aktuelt nå

Kulturminister Linda Hofstad Helleland med proposisjonen i hånden.

Farvel til statskirken – fortsatt folkekirke

1. januar 2017 etableres et tydelig skille mellom stat og kirke i Norge. I praksis betyr dette større selvstendighet for kirken, samtidig som folkekirken består.

Statsbudsjettet 2017:

Fullføring av skillet mellom staten og Den norske kirke

Fra 1. januar 2017 blir Den norske kirke et eget rettssubjekt, skilt fra staten. Statskirkeordningen slik vi har kjent den siden reformasjonen i 1536, blir da avviklet. Det innebærer at den norske kirke får en rettslig selvstendighet, og at prestene ikke lenger vil være tilsatt i Kongens tjeneste.

2,4 millioner til pilegrimssatsinga

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider tar over ansvaret for Nasjonalt pilegrimssenter. Samtidig får de 2,4 millioner kroner fra spillemidlene til merking og vedlikehold av Olavsleden.

Flere saker om Den norske kirke

Dokumenter

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.

NOU 2006: 2

Staten og Den norske kirke

Formålet med utredningen var å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skulle videreføres, reformeres eller avvikles.

Kontakt

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo