Den norske kirke

1. januar 2017 ble Den norske kirke etablert som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten. Grunnloven sier at Den norske kirke er Norges folkekirke, og at den skal understøttes som sådan. Den norske kirke har dermed en særlig stilling og rolle i det norske samfunnet. Den skal ha ressurser som gjør at den kan være til stede i hele landet, utføre kirkens oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner.

""

Endringer i finansiering av Den norske kirke som følge av skille mellom stat og kirke fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke opprettet som et eget rettssubjekt. Som følge av dette er det også gjort endringer i den statlige finansieringen av Den norske kirke, mens den kommunale finansieringen videreføres.

Værdal kirke

Kirkebygg

Med «kirkebygg» menes alle bygg som i dag har status som kirke, dvs. soknekirke eller kapell som tidligere er godkjent av Kongen eller departementet, eller som er kirke fra gammelt av. I tillegg vil det etter hvert omfatte nye kirkebygg som blir godkjent av kompetent kirkelig myndighet.

Kirke

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

I januar 2017 ble en ny forvaltningsreform gjennomført. Den skapte et tydeligere skille mellom kirke og stat. I saksgangen under finnes oversikt over aktuelle hendelser og dokumenter i saken.

Aktuelt nå

Kinsarvik kirke

160 verneverdige kyrkjer blir sikra mot brann og vêr

29.01.2021: Som eit ledd i trygginga av kulturarven vår får 160 kyrkjer i desse dagane pengar til å skifte ut slitne el-anlegg, gamle varmeomnar og utbetre tak som lek og murar som sprekk.

Nes kirke i Luster, 1836

70 millionar til verneverdige kyrkjer

07.10.2020: Regjeringa føreslår ein løyving på om lag 70 millionar kroner til istandsetting og sikring av kulturhistorisk verdifulle kyrkjer i 2021.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo