Prop. 144 L (2020–2021)

Lov om Opplysningsvesenets fond

Lov om Opplysningsvesenets fond legger det rettslige grunnlaget for å følge opp Stortingets vedtak om eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond. Stortingets vedtak legger til grunn at Den norske kirke skal overta eiendommer som er av særlig kirkelig verdi, og blir eier av disse. Staten får eiendomsretten til resten av fondet, etter at eiendommene er overført til Den norske kirke. Etter 1. januar 2023 blir Opplysningsvesenets fond et statlig fond. Stortinget har satt som en betingelse for overføring til staten, at kulturhistorisk viktige kirkebygg istandsettes. Tiltaket skal om lag tilsvare den verdien av fondet som staten overtar. Denne innsatsen skal komme i tillegg til kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saka

 • 09.04.2021

  Ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje fremjar regjeringa no forslag til ei ny lov om Opplysningsvesenets fond.

 • 09.04.2021

  Prop. 144 L (2020–2021) - Lov om Opplysningsvesenets fond

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Lov om Opplysningsvesenets fond legger det rettslige grunnlaget for å følge opp Stortingets vedtak om eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond. Stortingets vedtak legger til grunn at Den norske kirke skal overta eiendommer som er av særlig kirkelig verdi, og blir eier av disse. Staten får eiendomsretten til resten av fondet, etter at eiendommene er overført til Den norske kirke. Etter 1. januar 2023 blir Opplysningsvesenets fond et statlig fond. Stortinget har satt som en betingelse for overføring til staten, at kulturhistorisk viktige kirkebygg istandsettes. Tiltaket skal om lag tilsvare den verdien av fondet som staten overtar. Denne innsatsen skal komme i tillegg til kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 01.12.2020

  Høyring om ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje og stortingsmeldinga om Opplysningsvesenets fond, blir no forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond sendt på høyring.

 • 30.11.2020

  Høring - Ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 31.01.2021

 • 21.06.2019

  Meld. St. 29 (2018–2019) - Opplysningsvesenets fond

  Melding til Stortinget | Barne- og familiedepartementet

  Opplysningsvesenets fond ble dannet i 1821 av "det gods som er benefisert geistligheten", som det heter i Grunnloven § 116. Som eier av en rekke prestegårder, er fondet fortsatt blant landets største grunneiere. Eiendomsretten til fondet har vært omstridt i 200 år. I meldingen om Opplysningsvesenets fond trekker regjeringen opp retningslinjer for en deling av verdiene mellom staten og Den norske kirke. Regjeringen går samtidig inn for at staten øker sin innsats for bevaring av våre kulturhistorisk viktige kirkebygg.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 21.06.2019

  Verdiene i Opplysningsvesenets fond skal komme kirken til gode

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  I regjeringens stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond, fastslår regjeringen at verdiene i fondet skal komme kirken til gode gjennom at staten påtar seg et ansvar for at verneverdige kirkebygg blir satt i stand.