Høring - Ny lov om Opplysningsvesenets fond

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.

Status: På høring

Høringsfrist: 31.01.2021

Vår ref.: 20/4855

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.

Grunnlaget for endringa er Stortinget si behandling av Meld. St. 29 (2018-2019) Om Opplysningsvesenets fond, jamfør Innst. 209 S (2019-2020). Vedtaka inneber at fondet skal delast slik at Den norske kyrkja vederlagsfritt får eigedomsretten til eigedommar som har særskilt kyrkjeleg verdi, medan staten blir eigar av resten av verdiane i fondet. Stortinget legg til som ein føresetnad at staten aukar sin innsats for å ta vare på og setje i stand kulturhistorisk viktige kyrkjebygg, i eit omfang som svarar til den verdien av fondet som staten overtek. 

Formålet med ny lov for fondet er å legge det rettslege grunnlaget for å dele fondet mellom staten og Den norske kyrkja. Kva for delar som bør overførast til Den norske kyrkja, blir vurdert i eit eige prosjekt der staten og Den norske kyrkja er partar med likt verde, slik Stortinget har føreskrive. Den nye lova vil erstatte lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond. Kva for retningslinjer som bør gjelde for forvaltinga av fondet, er ikkje høyringstema.

Høyringssvar kan leverast digitalt på nettsidene våre. Alle kan gi høyringsfråsegn og svara er som hovudregel offentlege etter offentleglova og vil bli publisert.

Høyringsfrist: 30. januar 2021

Med helsing

Cathrin Sætre (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Ellen Ur

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsliste

Departementene

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Kirkerådet

 Norges Kristne Råd

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Human-Etisk Forbund

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KS

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet teologene

Fortidsminneforeningen