Høring - Ny lov om Opplysningsvesenets fond

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2021

Vår ref.: 20/4855

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.

Grunnlaget for endringa er Stortinget si behandling av Meld. St. 29 (2018-2019) Om Opplysningsvesenets fond, jamfør Innst. 209 S (2019-2020). Vedtaka inneber at fondet skal delast slik at Den norske kyrkja vederlagsfritt får eigedomsretten til eigedommar som har særskilt kyrkjeleg verdi, medan staten blir eigar av resten av verdiane i fondet. Stortinget legg til som ein føresetnad at staten aukar sin innsats for å ta vare på og setje i stand kulturhistorisk viktige kyrkjebygg, i eit omfang som svarar til den verdien av fondet som staten overtek. 

Formålet med ny lov for fondet er å legge det rettslege grunnlaget for å dele fondet mellom staten og Den norske kyrkja. Kva for delar som bør overførast til Den norske kyrkja, blir vurdert i eit eige prosjekt der staten og Den norske kyrkja er partar med likt verde, slik Stortinget har føreskrive. Den nye lova vil erstatte lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond. Kva for retningslinjer som bør gjelde for forvaltinga av fondet, er ikkje høyringstema.

Høyringssvar kan leverast digitalt på nettsidene våre. Alle kan gi høyringsfråsegn og svara er som hovudregel offentlege etter offentleglova og vil bli publisert.

Høyringsfrist: 30. januar 2021

Med helsing

Cathrin Sætre (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Ellen Ur

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsliste

Departementene

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Kirkerådet

 Norges Kristne Råd

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Human-Etisk Forbund

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KS

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet teologene

Fortidsminneforeningen

Følg saken

 • 09.04.2021

  Ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje fremjar regjeringa no forslag til ei ny lov om Opplysningsvesenets fond.

 • 09.04.2021

  Prop. 144 L (2020–2021) - Lov om Opplysningsvesenets fond

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Lov om Opplysningsvesenets fond legger det rettslige grunnlaget for å følge opp Stortingets vedtak om eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond. Stortingets vedtak legger til grunn at Den norske kirke skal overta eiendommer som er av særlig kirkelig verdi, og blir eier av disse. Staten får eiendomsretten til resten av fondet, etter at eiendommene er overført til Den norske kirke. Etter 1. januar 2023 blir Opplysningsvesenets fond et statlig fond. Stortinget har satt som en betingelse for overføring til staten, at kulturhistorisk viktige kirkebygg istandsettes. Tiltaket skal om lag tilsvare den verdien av fondet som staten overtar. Denne innsatsen skal komme i tillegg til kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 01.12.2020

  Høyring om ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje og stortingsmeldinga om Opplysningsvesenets fond, blir no forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond sendt på høyring.

 • 30.11.2020

  Høring - Ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 31.01.2021

 • 21.06.2019

  Meld. St. 29 (2018–2019) - Opplysningsvesenets fond

  Melding til Stortinget | Barne- og familiedepartementet

  Opplysningsvesenets fond ble dannet i 1821 av "det gods som er benefisert geistligheten", som det heter i Grunnloven § 116. Som eier av en rekke prestegårder, er fondet fortsatt blant landets største grunneiere. Eiendomsretten til fondet har vært omstridt i 200 år. I meldingen om Opplysningsvesenets fond trekker regjeringen opp retningslinjer for en deling av verdiene mellom staten og Den norske kirke. Regjeringen går samtidig inn for at staten øker sin innsats for bevaring av våre kulturhistorisk viktige kirkebygg.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 21.06.2019

  Verdiene i Opplysningsvesenets fond skal komme kirken til gode

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  I regjeringens stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond, fastslår regjeringen at verdiene i fondet skal komme kirken til gode gjennom at staten påtar seg et ansvar for at verneverdige kirkebygg blir satt i stand.