Meldinger til Stortinget

Meld. St. 29 (2018–2019)

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond ble dannet i 1821 av "det gods som er benefisert geistligheten", som det heter i Grunnloven § 116. Som eier av en rekke prestegårder, er fondet fortsatt blant landets største grunneiere. Eiendomsretten til fondet har vært omstridt i 200 år. I meldingen om Opplysningsvesenets fond trekker regjeringen opp retningslinjer for en deling av verdiene mellom staten og Den norske kirke. Regjeringen går samtidig inn for at staten øker sin innsats for bevaring av våre kulturhistorisk viktige kirkebygg.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget

Følg saken

 • Ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje fremjar regjeringa no forslag til ei ny lov om Opplysningsvesenets fond.

 • Prop. 144 L (2020–2021) - Lov om Opplysningsvesenets fond

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Lov om Opplysningsvesenets fond legger det rettslige grunnlaget for å følge opp Stortingets vedtak om eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond. Stortingets vedtak legger til grunn at Den norske kirke skal overta eiendommer som er av særlig kirkelig verdi, og blir eier av disse. Staten får eiendomsretten til resten av fondet, etter at eiendommene er overført til Den norske kirke. Etter 1. januar 2023 blir Opplysningsvesenets fond et statlig fond. Stortinget har satt som en betingelse for overføring til staten, at kulturhistorisk viktige kirkebygg istandsettes. Tiltaket skal om lag tilsvare den verdien av fondet som staten overtar. Denne innsatsen skal komme i tillegg til kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høyring om ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje og stortingsmeldinga om Opplysningsvesenets fond, blir no forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond sendt på høyring.

 • Høring - Ny lov om Opplysningsvesenets fond

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 31.01.2021

 • Meld. St. 29 (2018–2019) - Opplysningsvesenets fond

  Melding til Stortinget | Barne- og familiedepartementet

  Opplysningsvesenets fond ble dannet i 1821 av "det gods som er benefisert geistligheten", som det heter i Grunnloven § 116. Som eier av en rekke prestegårder, er fondet fortsatt blant landets største grunneiere. Eiendomsretten til fondet har vært omstridt i 200 år. I meldingen om Opplysningsvesenets fond trekker regjeringen opp retningslinjer for en deling av verdiene mellom staten og Den norske kirke. Regjeringen går samtidig inn for at staten øker sin innsats for bevaring av våre kulturhistorisk viktige kirkebygg.

  Følg meldingen på Stortinget

 • Verdiene i Opplysningsvesenets fond skal komme kirken til gode

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  I regjeringens stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond, fastslår regjeringen at verdiene i fondet skal komme kirken til gode gjennom at staten påtar seg et ansvar for at verneverdige kirkebygg blir satt i stand.