Proposisjoner til Stortinget

Prop. 58 L (2022–2023)

Endringer i sameloven (endringer i språkregler)

Kommunal- og distriktsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i samelovens språkregler. I proposisjonen foreslås det å dele inn forvaltningsområdet for samiske språk i tre ulike kommunekategorier. Formålet med endringen er å ta hensyn til ulikhetene i språksituasjonen og behovene i de ulike kommunene i forvaltningsområdet. Proposisjonen inneholder blant annet også et forslag om kommunal og fylkeskommunal språkplanlegging for å styrke og synliggjøre samiske språk.

Les dokumentet

Digitalt vedlegg

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget