Prop. 58 L (2022–2023)

Endringer i sameloven (endringer i språkregler)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnhold i proposisjonen

I august 2021 sendte Kommunal- og distriktsdepartementet forslag om endringer i samelovens språkregler på høring. Lovforslagene bygget på utredningen til samisk språkutvalg NOU 2016: 18 Hjertespråket. Hovedhensynet bak forslagene er å tilpasse samelovens språkregler til dagens organisering av offentlig sektor, og til behovene og språksituasjonen i de ulike kommunene i forvaltningsområdet. Videre er det et hovedhensyn bak forslagene å legge til rette for at flere kommuner ønsker seg inn i forvaltningsområdet for samiske språk, og med dette bidra til å bevare og utvikle de samiske språkene.

Situasjonen for samisk er svært forskjellig i ulike kommuner. Samiske språkbrukere er i flertall i noen kommuner, mens de er i mindretall i andre kommuner.

Det foreslås på denne bakgrunn et forvaltningsområde for samiske språk delt inn i tre ulike kommunekategorier, kalt språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og språkstimuleringskommuner. De to førstnevnte kategoriene skal ha det høyeste rettighetsnivået og tilsvarer kommuner som i dag er med i forvaltningsområdet. Den sistnevnte kategorien, språkstimuleringskommuner, vil være en kategori for eventuelle nye kommuner, hvor den samiske befolkningen i hovedsak er tilflyttet og ikke har samme tilknytning til samisk språk, eller hvor området er sterkt fornorsket. Kategoriene skal gjenspeile de faktiske ulikhetene i språksituasjon og de behovene dette utløser i kommunene i forvaltningsområdet. Fylkeskommuner i fylker som har en eller flere kommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet har i dag plikter etter sameloven kapittel 3. Disse fylkeskommunene foreslås nå innlemmet i forvaltningsområdet for samiske språk ved at det går fram av loven.

Departementet foreslår en differensiert ordning for rett til svar på samisk. Retten til svar på samisk ved skriftlige henvendelser vil gjelde likt for både språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og fylkeskommuner i forvaltningsområdet. Rett til muntlig svar vil gjelde både i språkutviklingskommuner og språkvitaliseringskommuner. I sistnevnte kategori gjelder en rett til samtidig svar på muntlige henvendelser. Språkstimuleringskommuner er ikke forpliktet til å gi svar på samisk, verken skriftlig eller muntlig. I denne kommunekategorien foreslås det at kommunene skal sørge for et språk- og kulturtilbud på samisk til barn, unge og eldre.

Kommuner, fylkeskommuner og statlige offentlige organer som er omfattet av en bestemmelse om rett til svar på samisk, eller bestemmelser om rett til å bruke samisk overfor domstoler, Husleietvistutvalget, politi og påtalemyndighet, samt bestemmelse om bruk av samisk i helse- og omsorgsinstitusjoner, skal etter forslaget aktivt informere om retten til å bruke samisk.

I proposisjonen foreslår departementet å presisere hvem som har ansvaret for å oversette lover, forskrifter og kunngjøringer. Det foreslås også presisert at både papirbaserte og digitale skjema til bruk overfor et offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk.

I språkutviklingskommuner foreslås det at samisk skal være likestilt med norsk internt i den kommunale administrasjonen og i kommunestyret. Kommunestyret i språkutviklingskommunene kan bestemme at likestillingen også skal gjelde for andre folkevalgte organer og andre kommunale organer. For øvrige kommuner er det opp til kommunestyret å bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den interne kommunale administrasjonen. Bruken av samisk språk i offentlig sammenheng er viktig for å heve språkenes status og stimulere flere til å bruke samisk, og forslaget er ment å bidra til å styrke de samiske språkene som offisielle språk i Norge.

Det blir foreslått at kommuner og fylkeskommuner i forvaltningsområdet skal drøfte utfordringene for samisk språk som ledd i regional planstrategi og kommunens planstrategi. Språkarbeid krever planlegging over tid på mange kommunale ansvarsområder. Planlegging er et viktig virkemiddel for å sikre rekruttering av samiskspråklig kompetanse, og for å finne løsninger for hvordan kommunen best kan betjene språkbrukerne. Forslaget tar utgangspunkt i, og supplerer, eksisterende bestemmelser i plan- og bygningsloven, hvor det blant annet skal tas hensyn til samisk samfunnsliv i planleggingen.

Departementet ønsker å legge til rette for rekruttering av samiskspråklig personell. Departementet foreslår derfor en ny lovbestemmelse som presiserer adgangen til å stille samiske språkkunnskaper som ønskede eller nødvendige kvalifikasjoner ved ansettelse til stillinger i offentlige organ, når organet har behov for denne kompetansen for å utføre sine oppgaver.

Bestemmelsen om rett til utdanningspermisjon for ansatte i offentlige organer videreføres innholdsmessig, det samme gjør bestemmelsen om rett til individuelle kirkelige tjenester i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet. I sameloven § 3-5 om rett til bruk av samisk i helse- og omsorgssektoren, foreslår departementet å endre begrepsbruken til «helse- og omsorgsinstitusjoner» for at bestemmelsen skal være i tråd med gjeldende organisering av helse- og omsorgsektoren. Videre blir det presisert at samelovens språkkapittel gjelder samiske språk i flertall, og ikke bare ett samisk språk. I tillegg gjøres tekniske endringer hvor rett til samisk overfor domstoler, Husleietvistutvalget og politi og påtalemyndighet deles opp til egne bestemmelser.

Departementet foreslår å lovfeste at Sametinget kan gi forskrift om fordeling og bruk av tilskudd. Dette er allerede gjeldende praksis i dag. I tillegg oppheves det lovfestede kravet til at Sametinget skal utarbeide rapport til Kongen hvert fjerde år om situasjonen for samiske språk i Norge.

1.1 Proposišuvnna váldosisdoallu

Gielda- ja guovlodepartemeanta sáddii sámelága giellanjuolggadusaid rievdadusevttohusaid gulaskuddamii borgemánus 2021. Láhkarievdadusat leat vuođđuduvvon sámi giellalávdegotti čielggadussii NAČ 2016:18 Váibmogiella. Evttohusaid váldoulbmil lea rievdadit sámelága giellanjuolggadusaid nu ahte dat buorebut heivehuvvojit almmolaš suorggi dálá organiserenmállii, hálddašanguovllu suohkaniid dárbbuide ja gielladillái. Ulbmilin lea maiddái lágidit dilálašvuođaid dasa ahte eanet suohkanat háliidit leat mielde sámegielaid hálddašanguovllus, ja dainna lágiin leat guovddážis sámegielaid seailluheames ja ovddideames.

Sámegielaid dilli lea iešguđetlágan iešguđet suohkaniin. Muhtun suohkaniin leat sámegielagat eanetlogus, ja unnitlogus fas eará suohkaniin.

Dan vuođul evttohuvvo juohkit sámegielaid hálddašanguovllu suohkaniid golmma iešguđet suohkankategoriijan, gohčoduvvon giellaovdánahttinsuohkanat, giellaealáskuhttinsuohkanat ja giellamovttiidahttinsuohkanat. Guokte vuosttaš giellakategoriijas galget leat nannoseamos giellavuoigatvuođat ja dasa gullet suohkanat mat dál gullet hálddašanguvlui. Maŋimuš kategoriija, giellamovttiidahttinsuohkanat, leat ođđa suohkanat, gosa sámit leat fárren ja gos sámegiella ii baljo geavahuvvo, dahje lea sakka dáruiduhtton. Giellakategoriijat galget heivehuvvot suohkaniid duohta gielladillái, ja suohkaniid dárbbuide hálddašanguovllus. Dat fylkkasuohkanat gos okta dahje eanet suohkanat leat mielde hálddašanguovllus, leat geatnegahttojuvvon čuovvut sámelága 3.kapihttala mearrádusaid. Dieid fylkkasuohkaniid evttohuvvo ge dál laktit sámegielaid hálddašanguvlui.

Departemeanta evttoha ceahkkálas ortnega vuoigatvuhtii oažžut vástádusa sámegillii almmolaš orgánain. Vuoigatvuohta oažžut vástádusa sámegillii čálalaš oktavuođaváldimiid oktavuođas gusto seamma láhkai giellaovdánahttinsuohkaniin, giellaealáskahttinsuohkaniin ja fylkkasuohkaniin mat gullet hálddašanguvlui. Vuoigatvuohta oažžut vástádusa sámegillii gusto sihke giellaealáskahttinsuohkaniin ja giellaovdánahttinsuohkaniin. Maŋit giellakategoriijas lea buohkain vuoigatvuohta oažžut vástádusa sámegillii njálmmálaš oktavuođaváldimiid oktavuođas. Giellamovttiidahttinsuohkanat eai leat geatnegahttojuvvon addit vástádusa sámegillii. Evttohuvvo ahte suohkanat mat gullet dien giellakategoriijai sihkkarastet sámegiella- ja kulturfálaldagaid mánáide, nuoraide ja vuorasolbmuide.

Suohkanat, fylkkasuohkanat ja stáhtalaš almmolaš orgánat mat leat geatnegahttojuvvon čuovvut giellanjuolggadusaid mat gusket vuoigatvuhtii oažžut vástádusa sámegillii, geavahit sámegiela duopmostuoluin ja viessoláigoriidolávdegotti, politiija ja áššáskuhttineiseválddi áššiin, ja geavahit sámegielaid dearvvašvuođa- ja fuolahusásahusain, galget evttohusa mielde aktiivvalaččat muitalit sámegielalaš vuoigatvuođaid birra.

Departemeanta evttoha dán proposišuvnnas čielggasmahttit geain lea ovddasvástádus jorgalit lágaid, láhkaásahusaid ja almmuhusaid sámegillii. Evttohuvvo maid ahte skovit sihke báber- ja digitálahámis, mat geavahuvvojit hálddašanguovllu almmolaš orgánain galget leat gávdnamis sihke sámegillii ja dárogillii.

Evttohuvvo ahte giellaovdánahttinsuohkaniin galgá sámegiella leat dássálaga dárogielain suohkaniid siskkáldas hálddašeamis ja suohkanstivrrain. Giellaovdánahttinsuohkana suohkanstivra sáhttá ieš mearridit ahte gielaid ovttadássásašvuohta galgá maid gustot eará álbmotválljen orgánaide ja muđui eará suohkanlaš orgánaide. Muđui sáhttet eará suohkaniid suohkanstivrrat ieža mearridit galgá go sámegiella dássálaga dárogielain suohkanlaš siskkáldas hálddašeamis. Sámegielaid geavaheapmi almmolaš oktavuođain lea dehálaš sámegielaid stáhtusii ja dasa ahte movttiidahttit eanebuid geavahit sámegiela, ja evttohusa ulbmil lea nannet sámegielaid stáhtusa almmolaš giellan Norggas.

Evttohuvvo ahte suohkanat ja fylkkasuohkanat mat gullet sámegielaid hálddašanguvlui árvvoštallet sámegielaid hástalusaid regionála ja suohkanlaš plánastrategiijaid oktavuođas. Giellabargu gáibida guhkit áiggi plánabarggu ollu suohkanlaš ovddasvástádussurggiin. Plánabargu lea dehálaš gaskaoapmi rekrutteret sámegielat gelbbolašvuođa, ja gávdnat čovdosiid dasa movt suohkanat buoremus lági mielde sáhttet bálvalit giellageavaheddjiid. Evttohusa vuolggasadji lea ahte sámi servodateallin galgá vuhtii váldojuvvot, mii maiddái nannejuvvo plána- ja huksenláhkamearrádusain.

Departemeanta háliida láhkaevttohusain láhčit vejolašvuođa háhkat eanet sámegielat bargiid, ja evttoha ođđa láhkamearrádusa mii addá vejolašvuođa gáibidit sámegielgelbbolašvuođa virgádeamis virggiide almmolaš ásahusaide, go ásahusas lea dárbu dán gelbbolašvuhtii doaimmahit iežaset barggu.

Láhkamearrádus, mii addá almmolaš suorggi bargiide vuoigatvuođa oažžut virgelobi joatkašuvvá seamma sisdoaluin, seamma maid láhkamearrádus mii addá vuoigatvuođa ovttaskas olbmuide oažžut oktagaslaš girkobálvalusaid Norgga girku searvegottiin hálddašanguovllus. Sámelága § 3-5 dáfus, mii addá vuoigatvuođa geavahit sámegiela dearvvašvuođa- ja fuolahussuorggis, departemeanta evttoha geavahit doahpaga «dearvvašvuođa- ja fuolahusásahusat», nu ahte láhkamearrádus heivehuvvo dálá dearvvašvuođa- ja fuolahussuorggi organiserenvuohkái. Dasto háliidat deattuhit ahte sámelága giellakapihtal fátmmasta buot sámegielaid, ii dušše ovtta sámegiela. Dasa lassin čađahuvvojit teknihkalaš rievdadeamit mii mearkkaša, ahte evttohuvvojit sierra njuolggadusat vuoigatvuhtii beassat geavahit sámegiela go olmmoš váldá oktavuođa duopmostuoluin, Husleietvistutvalget (viessoláigoriidolávdegottiin), politiijain ja áššáskuhttineiseválddiin.

Departemeanta evttoha lágain nannet dálá bargovuogi ja evttoha láhkamearrádusa mii addá Sámediggái válddi mearridit láhkaásahusa doarjjaruđaid juolludeapmái ja geavaheapmái. Dasa lassin fámohuhtto láhkamearrádus ahte Sámediggi galgá juohke njealját jagi dieđihit Gonagassii movt sámegielaid dilli lea Norggas.

1.2 Proposisjovnen åejviesisvege

Mïetsken 2021 Tjïelte- jïh dajvedepartemeente raeriestimmiem seedti saemielaaken gïelenjoelkedassi jarkelimmiej bïjre govlehtæmman. Laakeraeriestimmieh lea salkehtimmien saemiej gïelemoenehtse NBS 2016: Vaajmoegïele tseegkeme. Vihkielommes raeriestimmine lea saemielaaken gïelenjoelkedassh sjïehtedidh daan biejjien byjjes suerkien organiseeremasse, jïh dejtie daerpiesvoetide jïh gïeletsiehkide dejnie ovmessie tjïeltine reeremedajvesne. Jïh aaj vihkeles raeriestimmine sjïehteladtedh jienebh tjïeltide sijhtieh saemiengïelen reeremedajvesne meatan årrodh, jïh meatan årrodh saemien gïelide vaarjelidh jïh evtiedidh.

Tsiehkie saemien gïelide aaj jeerehte ovmessie tjïeltine. Saemien gïeleutnijh jienebelåhkoe naan tjïeltine jïh unnebelåhkoe naan tjïeltine.

Raereste dennie våaroemisnie reeremedajvem saemien gïelide juakeme golme ovmessie tjïeltekategorijide, gohtjesåvva gïeleevtiedimmietjïelth, gïelejieliehtimmietjïelth, jïh gïeleskreejremetjïelth. Dah göökte voestes neebneme kategorijide edtjieh bijjemes reaktadaltesem utnedh jïh dah leah dah tjïelth mah daan biejjien reeremedajvesne. Minngemes kategorije gïeleskreejremetjïelth, edtja kategorijem årrodh mejtie orre tjïelth gåabph saemieh leah jåhteme jïh eah leah seamma aktine lïhke ektiedimmine saemien gïelide jallh dajve mij lea tjarke daaroedehteme. Kategorijh edtjieh vuesiehtidh dah ovmessie joekehtsh mah leah gïeletsiehkesne jïh dah daerpiesvoeth mah leah tjïeltine reeremedajvesne. Fylhketjïelth fylhkine mej leah akte jallh jienebh tjïelth mah leah reeremedajvesne daan biejjien dïedth utnieh saemielaaken kapihtele 3 mietie. Raereste daelie dejtie fylhkide saemiengïeli reeremedajvese meatan årrodh.

Departemeente raereste differensijeereme öörneme reaktam utnedh vaestiedassem saemiengïeline åadtjodh. Reakta vaestiedassem saemien gïeline åadtjodh tjaaleldh bïeljelimmide galka seammalaakan faamosne dovne gïeleevtiedimmietjïeltine, gïelejieliehtimmietjïeltine jïh fylhketjïeltine reeremedajvesne. Reakta njaalmeldh vaestiedassem saemien gïeline åadtjodh galka faamosne gïelejieliehtimmietjïeltine jïh gïeleevtiedimmietjïeltine. Minngemes kategorijesne aaj reakta åadtjodh njaalmeldh vaestiedassh seamma tïjjen vadtasovvedh. Gïeleskreejremetjïeltine eah dïedtem utnieh saemiengïeline vaestiedidh. Dennie tjïeltekategorijesne raereste tjïelth edtjieh gïele- jïh kultuvrefaalenassem saemiengïelesne tseegkedh maanide, noeride jïh voeresidie.

Tjïelth, fylhketjïelth jïh staaten byögkeles årgaanh mah faerhmiestamme njoelkedasse reakta vaestiedassese saemien gïeline, jallh njoelkedassh reakta saemiengïelem nuhtjedh riektine, gåetieleejjemetsælloemoenehtse, pollise jïh bïedtemeåejvieladtje, jïh njoelkedasse nåhtoen bïjre saemiengïelem healsoe- jïh hokseinstitusjovnine, edtja raeriestimmien mietie eadtjohke bievnedh reaktan bïjre saemiestidh.

Proposisjovnesne departemeente raereste tjïelkestidh gïen dïedte laakh, mieriedimmieh jïh beagkoehtimmieh jarkoestidh. Aaj raereste tjïelkestidh goerh dovne paehpierisnie jïh digitaale, åtnose byögkeles åårganide reeremedajvesne edtjieh dovne saemien jïh daaroen gååvnesidh.

Gïeleevtiedimmietjïeltine raereste saemien gïelh edtjieh nöörjen gïeline mïrrestalledh tjïelten reeremisnie jïh tjïelteståvrosne. Tjïelteståvroe gïeleevtiedimmietjïelte maahtah nænnoestidh mïrrestalleme edtja faamosne dovne jeatjah åålmehveeljeme åårganine jïh jeatjah tjïelti årgaanine. Mubpieh tjïeltine tjïelteståvroe åådtje nænnoestidh saemien gïelh edtjieh nöörjen gïeline mïrrestalledh abpe jallh bielieh dennie sisnjelds tjïelten reeremisnie. Åtnoe saemiengïelide byögkeles tsiehkine lea vihkeles gïeli statusem lutnjedh jïh jienebh skreejredh saemiestidh, jïh raeriestimmien aajkoe lea meatan årrodh dejtie saemien gïelide nænnoestehtieh goh byögkeles gïelh Nöörjesne.

Raereste tjïelth jïh fylhketjïelth reeremedajvesne edtjieh saemien gïeli haestemh ussjedadtedh goh lïhtse regionaale soejkesjestrategijesne jïh tjïelti soejkesjestrategijesne. Gïelebarkoe kreava soejkesjimmiem tïjjen mietie jïjnje tjïelti dïedtesuerkine. Soejkesjimmie vihkeles viehkievierhtie guktie saemiengïeleldh maahtoem rekruteeredh, jïh vaestiedassh gaavnedh guktie tjïelth bööremes vuekine dej gïeleutnijidie viehkiehtidh. Raeriestimmie aalka jïh lissine daaletjen mieriedimmide plaane- jïh bigkemelaakesne, gusnie gaskem jeatjah edtja saemien sïebredahkejielemem krööhkestidh soejkesjimmesne.

Laakeraeriestimmine departemeente vaajtele sjïehteladtedh saemiengïeleldh barkijh rekruteeredh orre laakemieriedimmine mij tjïerteste stilledh saemiengïeleldh maahtoem goh sïjhteme jïh daerpies kvalifikasjovnh gosse jienebh saemiengïeleldh almetjh seehtedh byögkeles årgaanine gosse årgaane dam maahtoem daarpesje guktie maahta dan laavenjasside darjodh.

Mieriedimmie reaktan bïjre ööhpehtimmiepermisjovnem åadtjodh barkijh byögkeles årgaanine jåarhka, seamma mieriedimmie reaktan bïjre individuelle gærhkoen dïenesjh Nöörjen gærhkoen åålmeginie reeremedajvesne. Saemienlaaken § 3-5 reaktan bïjre healsoe- jïh hoksesuerkesne reeremedajvesne saemiestidh departemeente raereste jiehtegeåtnoem jeatjahtehtedh baakose «healsoe- jïh hokseinstitusjovnh» juktie mieriedimmie galka seammalaakan goh organiseereme healsoe- jïh hoksesuerkesne faamosne. Aaj tjïerteste saemielaaken gïelekapihtele faamosne saemien gïelh gellielåhkosne, jïh ij ajve akte saemien gïele. Lissine teknihken jeatjahtehtemh tjïrrehte gusnie reakta saemiestidh riektesne, Husleietvistutvalget (gåetieleejjemetsælloemoenehtsisnie) jïh pollisesne jïh bïedtemeåejvieladtjesne juaka sjïere mieriedimmide.

Departemeente raereste daaletjen praksise laakem darjodh dan mietie Saemiedigkie maahta mieriedimmiem vedtedh guktie dåarjoem juekedh jïh utnedh. Lissine laaken krïevemem orreje Saemiedigkie edtja reektehtsem Gånkese darjodh fïerhten njealjeden jaepien saemien gïeli tsiehkiej bïjre Nöörjesne.

1.3 Proposisjåvnå oajvvesisadno

Bårggemánon jagen 2021 sáddij Suohkan- ja guovllodepartemænnta oajvvadusáv sámelága giellanjuolgadusáj rievddadimijt guláskuddamij. Láhkaoajvvadusá le vuodon sáme giellanammadusá NOU 2016: 18/VAT 2016:18 Hjertespråket/Vájmo giella. Oajvvevieledus oajvvadusájda le hiebadit sámelága giellanjuolgadusáj udnásj organiserimij almulasj suorges, ja dárbojda ja gielladilláj suohkanijn háldadimguovlon. Vijdábut le oajvvadusáj oajvvevieledus láhtjet dilev vaj ienep suohkana sihti sæbrrat sámegiela háldadimguovlluj, ja dan baktu liehket maŋen bisodime ja åvddånahttemin sáme gielajt.

Sámegiella ij le sæmmi dilen juohkka suohkanin. Sáme giellaaddne li ieneplågon muhtem suohkanijn, madin ietjá suohkanijn li binneplågon.

Dán dile milta oajvvaduvvá háldadimguovllo sáme gielaj hárraj juogedum gålmå suohkankategorijjajda, gåhtjodum giellaåvddånahttem suohkana, giellaælládahttem suohkana ja giellaarvusmahttem suohkana. Da guokta vuostasj kategorijja galggi liehket alemus rievtesvuodadásen ja vásstedi dajda suohkanijda ma uddni li háldadimguovlon. Duot maŋemus kategorijja, giellaarvusmahttem suohkana, galggá liehket kategorijjan ådå suohkanijda, gåsi sáme li jåhtåm ja ij la sæmmi tjanástahka sámegiellaj, jali guovllo le garrasit dárojduhtedum. Kategorijja galggi gåvvidit almma ærádisájt gielladilen ja dajt dárbojt dat buktá suohkanijda háldadusguovlon. Fylkasuohkanijda fylkajn gånnå le akta jali ienep suohkana ma li háldadimguovlon li uddni vælgo sámelága 3. kapihttala milta. Dá fylkassuohkana oajvvaduvvi dálla sebruduvvat sáme giela háldadimguovlluj.

Departemænnta oajvvat hiebaduvvam årdnigav vásstádusáj hárráj sámegiellaj. Rievtesvuohta oadtjot vásstádusáv sábmáj tjálalasj guládallamijn gullu sihki giellaåvddånahttem suohkanijda, giellaælládahttem suohkanijda ja fylkasuohkanijda háldadimguovlon. Rievtesvuohta njálmálasj vásstádussaj gullu sihki giellaælládahttem suohkanijda ja giellaåvddånahttem suohkanijda. Maŋemus kategorijjan gullu rievtesvuohta sæmmi båttå vásstádussaj njálmálasj guládallamijn. Giellaarvusmahttem suohkanijn ij le vælggo vasstedit sabmáj. Dán suohkankategorijjan oajvvaduvvá suohkana galggi bærrájgæhttjat giella- ja kultuvrrafálaldagáv sábmáj, mánájda, nuorajda ja vuorrasappojda.

Suohkana, fylkasuohkana ja stáhtalasj almmulasj orgána ma guoskadalli mærrádusás vásstedit sábmáj, jali mærrádusás rievtesvuodav adnet sámegielav duobbmoståvlåj, goahtelájggorijddonammadusáj, politijja ja guoddalimoajválattjaj vuoksjuj, ja duodden mærrádusáv adnet sámegielav varresvuoda- ja huksoinstitusjåvnåjn, galggi oajvvadusá milta dåjmalattjat diededit dajt rievtesvuodajt ma li adnet sámegielav.

Proposisjåvnån oajvvat departemænnta presiserit gænna le åvdåsvásstádus jårggålit lágajt, láhkanjuolgadusájt ja guládusájt. Oajvvaduvvá aj presiseridum jut sihki páhper ja digitála sjiemá almulasj orgádnaj háldadimguovlon galggá gávnnut goappátjagá samegiellaj ja dárogiellaj.

Giellaåvddånahttem suohkanijn oajvvaduvvá sámegiella galggá liehket avtadássásattjan dárogielajn suohkana háldadusán ja suohkanstivrajn. Suohkanstivrra giellaåvddånahttem suohkanijn máhttá mierredit jut avtadássásasjvuohta galggá aj gullut ietjá álmmukválljidum organajda ja ietjá suohkana orgánajda. Ietjá suohkanijda le suohkanstivra duogen mierredit jus sámegiella galggá liehket avtadássásasj dárogielajn ålles jali muhtem oasen suohkana dåjmadusás. Sámegielav adnet almulasj aktijvuodan le ájnas låpptitjit gielaj árvov ja arvusmáhtátjit ienebujt anátjit sámegielav, ja ájádus oajvvadusájn le nannit sámegielajt almulasj giellan Vuonan.

Oajvvaduvvá suohkana ja fylkasuohkana háldadimguovlojn galggi dágástallat hásstalusájt sámegiela hárráj gå li regionála pládnastrategijjav ja suohkana pládnastrategijjav dahkamin. Giellabarggo gájbbet pládnabargov guhkep ájgev suohkanmij moatten åvdåsvásstádusá suorgen. Plánaj barggat le ájnas vájkkudimnævvo oattjotjit ienep sámegielak máhtudagáv, ja gávnatjit tjoavddusijt gåktu suohkan buoremusát máhttá giellaaddnijt dievnastit. Oajvvadus vuolggá ja duoddi ieme mærrádusájt pládna- ja tsiekkaduslágan, gånnå duola degu galggá vieleduvvat sáme sebrudakiellemij pládnabargon.

Láhkaoajvvadusájn sihtá departemænnta lahtjet dilev vaj oadtjot ienep samegielak barggijt ådå láhkamærrádusá baktu mij presiseri biedjat sáme giellamáhtov sávadahtte jali dárbulasj máhtudahkan gå ulmutjijt virggaj biedji almulasj orgánajn, dalloj gå orgánan le darbbo dan máhtudahkaj vaj galggi nahkat ietjasa dåjmajt tjadádit.

Mærrádus rievtesvuohta åhpaduspermisjåvnnåj barggijda almulasj orgánajn joarkeduvvá sæmmi sisanujn, sæmmi aj mærrádus rievtesvuohta girkko dievnastusájda Vuona girkko tjoaggulvisájn háldadimguovlon. Sámelágan § 3-5 rievtesvuoda hárráj adnet sámegielav varresvuoda- ja huksosuorgen, oajvvat departemænnta rievddadit moalgedimev ja javllat «varresvuoda- ja huksoinstitusjåvnå» vaj mærrádus sjaddá guoskavasj organiserima milta varresvuoda- ja huksosuorges. Vijdábut presiseriduvvá jut sámelága giellakapihtal gullu sáme gielajda moattelågån, ja ij dåssju akta sámegiella. Duodden dagáduvvi teknihkalasj rievddadime gånnå rievtesvuohta sámegiellaj duobbmoståvlå, Husleietvistutvalget (goahtelájggorijddo nammadusá) nammadusá ja politijja ja guoddalimoajválattjaj hárráj juogeduvvá sierra mærrádusájda.

Departemænnt oajvvat lága baktu mierredit guoskavasj dåjmav ja lága baktu mierredit vaj Sámedigge máhttá vaddet láhkatjállagav gåktu doarjjagav adnet ja juogadit. Duodden gádoduvvá lága baktu mierreduvvam gájbbádus jut Sámedigge galggá tjállet rapportav Gånågissaj fert nælját jage sáme gielaj dile birra Vuonan.

Til forsiden