Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Om tilskuddsordningen, frister og krav.

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Statsforvalteren om statstilskudd er 1. mars hvert år. Barne- og familiedepartementet har besluttet å utsette fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021 til 16. april, se her.

Fristen kan ikke fravikes. Kravet skal sendes inn ved bruk av den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn som ble lansert 21. januar 2021.

Frist for å sende inn årsrapport og regnskap er 10. april. Både årsrapport og regnskap skal sendes til Statsforvalteren ved bruk av den digitale løsningen. Tros- og livssynssamfunnene kan søke Statsforvalteren om å få utsatt fristen.

For å få tilgang til den digitale løsningen, må en representant for tros- eller livssynssamfunnet søke om rolletilgang som bruker i løsningen. Dersom den som søker om rolletilgang ikke er registrert i Enhetsregisteret med en rolle i tros- eller livssynssamfunnet, for eksempel styreleder eller daglig leder, må vedkommende ha fullmakt fra tros- eller livssynssamfunnets ledelse.

Dersom den som skal benytte løsningen ikke allerede er registrert med en rolle i Enhetsregisteret, må man ha fullmakt fra tros- eller livssynssamfunnet. Skjema for dette finner du her: Skjemablanketter

Lenker til Statsforvalterens sider om den digitale løsningen:
Tros- og livssynssamfunn (Statsforvalteren)


Rundskriv


Lov om tros- og livssynssamfunn og tilhørende forskrifter


Forarbeider til lov om tros- og livsynssamfunn


Annet