Prop. 130 L (2018–2019)

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken. Lovforslaget tar for seg vilkår for registrering som tros- eller livssynsamfunn, regler for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, regler om inn- og utmelding av trossamfunn, vigselsrett for tros- og livssynssamfunn m.m. Rammelovgivning om Den norske kirke inngår som et kapittel i loven.  Det foreslås også enkelte endringer i ekteskapsloven og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd. Loven erstatter lov om Den norske kirke, lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

 • 21.06.2019

  Ny tros- og livssynspolitikk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem ny lov og stortingsmelding om tros- og livssynssamfunn som er det siste store arbeidet med å skille stat og kirke. Regjeringen løfter i meldingen det livssynsåpne samfunnet.

 • 21.06.2019

  Prop. 130 L (2018–2019) - Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken. Lovforslaget tar for seg vilkår for registrering som tros- eller livssynsamfunn, regler for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, regler om inn- og utmelding av trossamfunn, vigselsrett for tros- og livssynssamfunn m.m. Rammelovgivning om Den norske kirke inngår som et kapittel i loven.  Det foreslås også enkelte endringer i ekteskapsloven og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd. Loven erstatter lov om Den norske kirke, lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 28.09.2017

  Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 31.12.2017