Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.12.2017

Høringen om forslag til felles lov for tros- og livssynssamfunn ble avsluttet 31.12.2017. Departementet har på bakgrunn av denne utarbeidet et høringsdokument til Kirkemøtet som gjelder særlige lovbestemmelser om Den norske kirke. Dokumentet er oversendt Kirkemøtet.

Vår ref.: 17/3788

Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag som innebærer en samlet revisjon av lovgivning og tilskuddsordninger for Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene.

For å gjøre det lettere å avgi høringsuttalelse og å oppsummere høringen er det utarbeidet en nettbasert høringsløsning. Der kan man enkelt gi uttrykk for om man er enig eller uenig i høringsnotatets forslag, og hvor viktig man mener det aktuelle spørsmålet er. Det er i tillegg mulig å formulere egne kommentarer til hvert forslag. Departementet håper flest mulig vil benytte denne høringsadgangen.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Høringsfristen er 31. desember 2017.  

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Per-Otto Gullaksen
seniorrådgiver

Offentlige instanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Sametinget
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Datatilsynet
Brønnøysundregistrene
Domstoladministrasjonen
Feltprosten
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Arkivverket v/Statsarkivet i Oslo
Opplysningsvesenets Fond
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen

Tros- og livssynssamfunn

Den norske kirke - Kirkerådet
Biskopene
Bispedømmerådene
Kirkelige fellesråd
Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke som mottar statstilskudd
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Islamsk Råd Norge
Norges Kristne Råd

Arbeidslivsorganisasjoner

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
Delta
Den norske kirkes presteforening
Det norske Diakonforbund
Fagforbundet teologene
Fagforbundet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kateketforeningen
Kirkeansatte
Kriminalomsorgens yrkesforbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Norges Juristforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Virke Gravferd
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner

Ansgar Teologiske høgskole
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Forskningsstiftelsen FAFO
Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Kirkelig Utdanningssenter i Nord
Lovisenberg diakonale høgskole
Nansenskolen
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
SSB
VID vitenskapelige høgskole
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Nord universitet

Frivillige organisasjoner

Norsk forening for gravplasskultur
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
Åpen kirkegruppe
Frivillighet Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Følg saken Saksgang: Helhetlig lov om trossamfunn

 • Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

  Høring | Kulturdepartementet

  Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 31.12.2017

 • Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

  Høring | Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.08.2013

 • NOU 2013: 1 - Det livssynsåpne samfunn

  NOU | Kulturdepartementet

 • Gravferdsloven

  Lov | Kulturdepartementet

  Gravferdsloven har regler om gravplasser og krematorier, om gravlegging og kremasjon, gravminner, feste av grav og spredning av aske.

  Se loven på lovdata.no

 • Kirkeloven

  Lov | Kulturdepartementet

  Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.

  Se loven på lovdata.no

 • Ekteskapsloven

  Lov | Barne- og likestillingsdepartementet

  Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om tilskott til livssynssamfunn

  Lover | Kulturdepartementet

  Livssynssamfunn som ikkje krenkjer rett og sømd, kan krevje årleg tilskot frå rikskassen.

  Sjå lova på lovdata.no

 • Lov om trudomssamfunn og ymist anna

  Lover | Kulturdepartementet

  Alle har rett til å driva religiøs verksemd åleine eller saman med andre, og til å skipa trudomssamfunn når rett og sømd ikkje vert krenkt.

  Sjå lova på lovdata.no

Til toppen