Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.12.2017

Høringen om forslag til felles lov for tros- og livssynssamfunn ble avsluttet 31.12.2017. Departementet har på bakgrunn av denne utarbeidet et høringsdokument til Kirkemøtet som gjelder særlige lovbestemmelser om Den norske kirke. Dokumentet er oversendt Kirkemøtet.