Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2017

Vår ref.: 17/3788

Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag som innebærer en samlet revisjon av lovgivning og tilskuddsordninger for Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene.

For å gjøre det lettere å avgi høringsuttalelse og å oppsummere høringen er det utarbeidet en nettbasert høringsløsning. Der kan man enkelt gi uttrykk for om man er enig eller uenig i høringsnotatets forslag, og hvor viktig man mener det aktuelle spørsmålet er. Det er i tillegg mulig å formulere egne kommentarer til hvert forslag. Departementet håper flest mulig vil benytte denne høringsadgangen.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Høringsfristen er 31. desember 2017.  

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Per-Otto Gullaksen
seniorrådgiver

Offentlige instanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Sametinget
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Datatilsynet
Brønnøysundregistrene
Domstoladministrasjonen
Feltprosten
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Arkivverket v/Statsarkivet i Oslo
Opplysningsvesenets Fond
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen

Tros- og livssynssamfunn

Den norske kirke - Kirkerådet
Biskopene
Bispedømmerådene
Kirkelige fellesråd
Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke som mottar statstilskudd
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Islamsk Råd Norge
Norges Kristne Råd

Arbeidslivsorganisasjoner

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
Delta
Den norske kirkes presteforening
Det norske Diakonforbund
Fagforbundet teologene
Fagforbundet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kateketforeningen
Kirkeansatte
Kriminalomsorgens yrkesforbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Norges Juristforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Virke Gravferd
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner

Ansgar Teologiske høgskole
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Forskningsstiftelsen FAFO
Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Kirkelig Utdanningssenter i Nord
Lovisenberg diakonale høgskole
Nansenskolen
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
SSB
VID vitenskapelige høgskole
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Nord universitet

Frivillige organisasjoner

Norsk forening for gravplasskultur
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
Åpen kirkegruppe
Frivillighet Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Følg saken

 • 21.06.2019

  Ny tros- og livssynspolitikk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem ny lov og stortingsmelding om tros- og livssynssamfunn som er det siste store arbeidet med å skille stat og kirke. Regjeringen løfter i meldingen det livssynsåpne samfunnet.

 • 21.06.2019

  Prop. 130 L (2018–2019) - Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken. Lovforslaget tar for seg vilkår for registrering som tros- eller livssynsamfunn, regler for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, regler om inn- og utmelding av trossamfunn, vigselsrett for tros- og livssynssamfunn m.m. Rammelovgivning om Den norske kirke inngår som et kapittel i loven.  Det foreslås også enkelte endringer i ekteskapsloven og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd. Loven erstatter lov om Den norske kirke, lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 28.09.2017

  Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 31.12.2017