Historisk arkiv

Saksgang: Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven oppheves og erstattes av en felles lov.


Forholdet mellom stat, samfunn, religion og livssyn har de siste tiårene fått stadig større oppmerksomhet, i Norge som i andre land. Den kristne enhetskulturen er i løpet av det siste hundreåret avløst av et stadig større mangfold i trosforestillinger og livssyn, i religiøse kulturuttrykk, tradisjoner og skikker.

En økende andel av befolkningen regner seg som ikke-religiøse og har ingen tilknytning til et bestemt tros- eller livssynssamfunn. Behovet for en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk har sin vesentlige bakgrunn i det tros- og livssynsmangfoldet som det norske samfunnet kjennetegnes av i dag.

En felles lov om tros- og livssynssamfunn skal bidra til likebehandling, større helhet og sammenheng i lovgivningen for samfunnene. Et sentralt mål er at lovgivningen om Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn blir mer samordnet og ensartet enn den er i dag, og at bestemmelser om Den norske kirke får mer karakter av rammelovgivning.

Et annet viktig mål er å fornye og forenkle økonomiske støtteordninger. Lovendringen innebærer også endringer i ekteskapsloven.

Følg saken

 • Ny tros- og livssynspolitikk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem ny lov og stortingsmelding om tros- og livssynssamfunn som er det siste store arbeidet med å skille stat og kirke. Regjeringen løfter i meldingen det livssynsåpne samfunnet.

 • Prop. 130 L (2018–2019) - Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken. Lovforslaget tar for seg vilkår for registrering som tros- eller livssynsamfunn, regler for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, regler om inn- og utmelding av trossamfunn, vigselsrett for tros- og livssynssamfunn m.m. Rammelovgivning om Den norske kirke inngår som et kapittel i loven.  Det foreslås også enkelte endringer i ekteskapsloven og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd. Loven erstatter lov om Den norske kirke, lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 31.12.2017