Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2019

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har hjemmel i lov, jf. lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn.

Oversikt over antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn:

2019 (pdf)

2018 (pdf)

2017 (pdf)

2016 (pdf)

2015 (pdf) 

2014 (pdf)

2013 (pdf)

2012 (pdf)

2011 (pdf) 

2010 (pdf)

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet, som omtrent tilsvarer henholdsvis statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.

Samtlige tros- og livssynssamfunn må oppgi fødselsnummer for medlemmene det kreves tilskudd for. Brønnøysundregistrenes kontroll av fødselsnummer gir grunnlag for korrekt beregning av tilskuddene.

Det kontrolleres bl.a. for dobbeltmedlemskap mellom flere tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Det kan forekomme at samfunnet likevel ikke har fått utbetalt tilskudd, for eksempel fordi samfunnet ikke har sendt inn regnskap for 2018. Sats for beregning av statstilskudd i 2019 er 589 kr per medlem.