Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2024

Tilskuddsordningen har hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 om lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2021.

Oversikt over antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn:

2024 (pdf) | 2023 (pdf) | 2022 (pdf) | 2021(pdf) | 2020 (pdf) | 2019 (pdf) | 2018 (pdf) | 2017 (pdf) | 2016 (pdf) | 2015 (pdf)| 2014 (pdf) | 2013 (pdf) | 2012 (pdf) | 2011 (pdf) | 2010 (pdf) 

Registrerte tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig statstilskudd per medlem som om lag tilsvarer statens og kommunenes tilskudd til Den norske kirke per medlem.

Samtlige tros- og livssynssamfunn må oppgi fødselsnummer for medlemmene det kreves tilskudd for. Brønnøysundregistrenes kontroll av fødselsnummer gir grunnlag for korrekt beregning av tilskuddene.

Det kontrolleres blant annet for dobbeltmedlemskap mellom flere tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.

Oversikten viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd.

Det kan forekomme at samfunnet likevel ikke har fått utbetalt tilskudd, for eksempel fordi samfunnet har færre enn 50 tilskuddstellende medlemmer, eller fordi det ikke har sendt inn regnskap for 2023.

Sats for beregning av statstilskudd i 2024 er 1496 kr per medlem.

Oversikter over utbetalte statstilskudd til tros- og livssynssamfunn.