Tilskuddsordninger på Barne- og familiedepartementets område

Oversikt over tilskuddsordninger som gjelder departementets område. Det vises til tilskuddsforvalters nettside for regelverk og informasjon om ordningene.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn                        

      
     Les mer

Tilskuddsordninger der bare frivillige organisasjoner er søkere

 

Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet (drifts- og aktivitetstilskudd)

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til bedre levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn (LHBTI)

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Nasjonal grunnstøtte)

Bufdir/ Fordelingsutvalget

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Internasjonal grunnstøtte)

Bufdir/ Fordelingsutvalget

 

 

Tilskuddsordninger frivillige organisasjoner kan søke på

 

Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep 

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til samlivstiltak 

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til universell utforming

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barne- og ungdomsvernet

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet

Bufdirs side om tilskudd

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Bufdirs side om tilskudd

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Bufdirs side om tilskudd

Mangfold og inkludering

LNUs side om tilskudd

 

 

Øvrige tilskuddsordninger

 

Tilskudd til incest- og voldtektssentre

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Foreldrestøttende tiltak i kommunene

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Erasmus+: Aktiv Ungdom

Bufdirs side om tilskudd