Tilskuddsordninger på Barne- og familiedepartementets område

Oversikt over tilskuddsordninger som gjelder departementets område. Det vises til tilskuddsforvalters nettside for regelverk og informasjon om ordningene.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn                        

      
     Les mer

Tilskuddsordninger der bare frivillige organisasjoner er søkere

 

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Nasjonal grunnstøtte)

Bufdir/ Fordelingsutvalget

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Internasjonal grunnstøtte)

Bufdir/ Fordelingsutvalget

 

 

Tilskuddsordninger frivillige organisasjoner kan søke på

 

Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep 

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til samlivstiltak 

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til samlivstiltak for førstegangsforeldre

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barne- og ungdomsvernet

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet

Bufdirs side om tilskudd

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Bufdirs side om tilskudd

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Bufdirs side om tilskudd

Mangfold og inkludering

LNUs side om tilskudd

Reisestøtteordning for forbrukerrepresentanter 

Standard.no  

Dialogtiltak m.m. – utlysning av midler  

regjeringen.no

 

 

Øvrige tilskuddsordninger

 

Tilskudd til incest- og voldtektssentre

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Foreldrestøttende tiltak i kommunene

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Bufdirs side om tilskudd

Tilskudd til Erasmus+: Aktiv Ungdom

Bufdirs side om tilskudd