Skjemablanketter

Fellesblanketter for attester, erklæringer og meldinger etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utmeldingsblankett.

Attest om godtakelse av erklæring fra forstander i trossamfunn
Attest på bokmål i word-format / attest på bokmål i Open Document-format
Attest på nynorsk i word-format / attest på bokmål i Open Document-format

Kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Skjema for kortfattet årsmelding for trossamfunn

Skjema for flytting og tilsettelse av prest/forstander 

Skjema for utmelding av trossamfunn

Skjema for innmelding i trossamfunn

Erklæringen fra prest/forstander i trossamfunn