Skjemablanketter

Skjemablanketter for fullmakt til å søke om rolletilgang i digital løsning for tros- og livssynssamfunn, erklæring fra den som skal være vigsler i et tros- eller livssynssamfunn, melding om at vigsler ikke lenger skal ha vigselsrett og skjema for forenklet regnskapsrapportering for underledd i tros- og livssynssamfunn.

Fullmakter

Erklæring fra vigsler i et tros- eller livssynssamfunn

Registrerte tros- og livssynssamfunn som har vigselsritual som er godkjent av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, kan søke om vigselsrett for ett eller flere medlemmer. Søknaden skal sendes til statsforvalteren ved bruk av den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn.

Den som ønsker å være vigsler, må på forhånd ha fylt ut skjemaet Erklæring fra den som skal være vigsler i et tros- eller livssynssamfunn. Denne erklæringen skal lastes opp i den digitale løsningen når samfunnet søker om godkjenning av vigsleren.

Når en vigsler ønsker å fratre oppgaven eller er uønsket av tros- livssynssamfunnet

Når en vigsler enten er uønsket som vigsler av sitt tros- eller livssynssamfunn, selv ønsker å fratre som vigsler eller har meldt seg ut av tros- eller livssynssamfunnet, skal tros- eller livssynssamfunnet gi melding til statsforvalteren. Statsforvalteren skal deretter trekke tilbake vigselsretten.

Denne skjemablanketten skal brukes når tros- eller livssynssamfunnet gir meldingen til statsforvalteren. Blanketten fylles ut, signeres og lastes opp i den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn.

Skjema for forenklet regnskapsrapportering for underledd i tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn som mottar statstilskudd etter trossamfunnsloven, skal sende et årlig regnskap til statsforvalteren.

Regnskapet skal gi en spesifisert oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, og vise hva tilskuddet er benyttet til.

Tros- og livssynssamfunn som består av flere underledd (menigheter, lokallag etc.), kan gi regnskapsopplysningene for disse på en forenklet måte. Samfunn som velger å benytte seg av adgangen til forenklet regnskapsrapportering for underledd, skal bruke skjemaet nedenfor.

I skjemaets øverste rad skal de respektive underleddene være nummerert og identifisert med navn og organisasjonsnummer. Det er mulig å legge til kolonner for å få plass til flere underledd, se veiledning her.

Sekkekategoriene «andre inntekter» og «andre kostnader» skal i utgangspunktet benyttes i stedet for å legge til flere rader for inntekter eller utgifter.

Et utfylt skjema skal sendes inn av tros- eller livssynssamfunnets sentralledd ved bruk av den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn, innen 10. april i året etter regnskapsåret.

Tros- eller livssynssamfunnets sentralledd kan ved behov søke statsforvalter om å få utsatt fristen.

Lovdata: Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)