Høring – Forslag til endringer i trossamfunnsloven

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i trossamfunnsloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2023

Vår ref.: 23/2465

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i trossamfunnsloven.

Om forslagene i høringsnotatet
I høringsnotatet foreslår Barne- og familiedepartementet endringer i trossamfunnsloven som en oppfølging av Hurdalsplattformen. Departementet legger i høringsnotatet fram forslag om at tros- og livssynssamfunn som motarbeider den demokratiske styreformen, kan nektes tilskudd og registrering etter trossamfunnsloven. Videre legger departementet fram forslag om endringer i trossamfunnsloven knyttet til punktet om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn i de administrative organene. Departementet mener en modell der tros- og livssynssamfunnene som skal kreve tilskudd etter trossamfunnsloven, må forplikte seg til å jobbe for å oppnå 40 prosent kvinner og 40 prosent menn i de styrende organene til samfunnet, er den mest aktuelle. Det gjøres også rede for to andre modeller; en modell der det stilles et absolutt krav til de sentrale organene i samfunnet om minst 40 prosent av hvert kjønn, og en kombinasjonsmodell der det stilles et (absolutt) krav om minst 40 prosent av hvert kjønn i de sentrale styrende organene og et aktivitetskrav til de lokale styrende organene.

Departementet ber om innspill på virkningene av et krav om henholdsvis 100, 300 og 500 medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn for å kunne få tilskudd. I dag er det et krav om 50 medlemmer.

Et livssynsåpent samfunn trenger møteplasser og arenaer som legger til rette for god dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunnene og ulike myndigheter. Departementet ber derfor også om innspill til hvordan dette samarbeidet og dialogen kan styrkes.

I tillegg til å følge opp punktene i regjeringsplattformen, inneholder høringsnotatet forslag til noen mindre justeringer i trossamfunnsloven og trossamfunnsforskriften, knyttet til «om-lag-prinsippet», dobbeltmedlemskap, sletting av klagesaksdokumenter med personopplysninger og regnskap fra tros- og livssynssamfunn som har flere underliggende enheter.

Høringsfrist og innsending
Vi ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken «Send inn høringssvar» på høringssiden på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan alternativt sendes pr. post eller pr. e-post til postmottak@bfd.dep.no.

Høringsfristen er 15. oktober 2023.

Med hilsen

Erik Saglie (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                    Irene Tvedt Wangen
                                                                                 fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Offentlige instanser
Departementene
Statsforvalteren i Agder og i Oslo og Viken
Sametinget
Kommunene
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Riksrevisjonen
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Datatilsynet
Brønnøysundregistrene
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudet
Statsforvalternes fellestjenester

Tros- og livssynssamfunn
Den norske kirke - Kirkerådet
Kirkelige fellesråd (menighetsråd i ettsoknskommuner)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Islamsk Råd Norge
Norges Kristne Råd
Muslimsk Dialognettverk
Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kike

Arbeidslivs- og interesseorganisasjoner
Hovedorganisasjonen KA
KS
Den norske revisorforening
Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF)
Norges kommunerevisorforbund (NKRF)
Fagforbundet Teologene
Den norske kirkes presteforening

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
MF vitenskapelig høyskole
Forskningsstiftelsen FAFO
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
SSB
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Ansgar Teologiske høyskole
VID Vitenskapelig Høyskole

Frivillige organisasjoner
Frivillighet Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Sjømannskirken
OMOD Center for Social Justice