Voksnes rett til opplæring

Voksenopplæring har hatt stor oppmerksomhet i Norge i flere tiår. Allerede i 1976 kom loven om voksenopplæring som skulle gi voksne mulighet til å utvikle sin kompetanse.

Fra 2002 har voksne gjennom opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 fått rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Retten omfatter hele fag, deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, norsk muntlig, regning og data. Alle som er over 16 år og som trenger det, har rett til gratis opplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov.

Regjeringen Solberg har utvidet retten til videregående opplæring. Unge som har droppet ut skal få starte opp igjen raskere på videregående skole, og flere innvandrere skal få rett til å ta videregående opplæring.

Tidligere har ungdom hatt rett til videregående opplæring innen fem år etter at opplæringen startet. Fullførte de ikke innen tiden, må de vente til de ble 25 år før de fikk ny rett til videregående opplæring.

Med nytt regelverk vil unge få ny rett til opplæring uten å måtte vente til de blir 25 år.

Regjeringen har også utvidet retten til videregående opplæring for de som har fullført opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge.
Les mer om endringene

Voksenopplæringsloven

Grunnskole og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for grunnskole og videregående skole for voksne. De jobber med vurdering av realkompetanse og tolker regelverket i grunnopplæringen for voksne.
Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Opplæringsloven 4A

Fagskoler

Det er mulig å søke opptak til fagskoler uten bestått videregående opplæring hvis en har opparbeidet tilsvarende realkompetanse. Søker må da ha en alder tilsvarende fullført videregående opplæring, som vanligvis betyr 19 år eller eldre. Rett til realkompetansevurdering i fagskolen er regulert i fagskoleloven.
Fagskoleloven 

Høyere utdanning

I 2001 ble universitets- og høyskoleloven endret slik at søkere over 25 år ikke behøver å fylle kravet om generell studiekompetanse for opptak til høyere utdanning. De vurderes på bakgrunn av sin realkompetanse og hva som er nødvendig kompetanse for å følge det studiet de søker opptak til. UH-loven 

Arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO påpeker at det er viktig å ha et system for dokumentasjon av den enkeltes erfaring, kurs og praksis relatert til arbeidsforholdet.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for virksomheter som tilbyr opplæring i lesing, skriving, norsk muntlig, regning og data for ansatte i private og offentlige virksomheter. Kompetansepluss har vist at arbeidsplassen som opplæringsarena er svært vellykket for voksne med lav formell utdanning. Kompetanse Norge administrerer programmet.
Kompetansepluss 

Regjeringen Solberg vil også åpne opp for at flere kan ta fagbrev på jobben med lønn gjennom ordningen Fagbrev på jobb. Les mer om endringene

Innvandrere

Gjennom introduksjonsloven har innvandrere fått rett til opplæring i norsk og samfunnsfag. Hovedregelen i denne loven er at de som har fått opphold med mulighet for permanent bosettingstillatelse, både har rett og plikt til å delta i slik opplæring.
Introduksjonsloven

Realkompetansevurdering

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, har også rett til realkompetansevurdering. Voksne over 25 år uten fullført videregående opplæring har rett til videregående opplæring og rett til å bli realkompetansevurdert. Voksne som ikke har rett til videregående opplæring, kan få realkompetansevurdering hvis de er henvist fra offentlige instanser som kommune eller Nav.
Realkompetansevurdering

 

Til toppen