Voksnes rett til opplæring

Voksenopplæring har hatt stor oppmerksomhet i Norge i flere tiår. Allerede i 1976 kom loven om voksenopplæring som skulle gi voksne mulighet til å utvikle sin kompetanse.

Fra 2002 har voksne gjennom opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 fått rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Retten omfatter hele fag, deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, norsk muntlig, regning og data. Alle som er over 16 år og som trenger det, har rett til gratis opplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov.

Voksne som ikke har benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år, jf. Opplæringslovens § 4A–3. Les mer om regelverket her.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for grunnskole og videregående skole for voksne. De jobber med vurdering av realkompetanse og tolker regelverket i grunnopplæringen for voksne. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Fagskoler

Det er mulig å søke opptak til fagskoler uten bestått videregående opplæring hvis en har opparbeidet tilsvarende realkompetanse. Søker må da ha en alder tilsvarende fullført videregående opplæring, som vanligvis betyr 19 år eller eldre. Rett til realkompetansevurdering i fagskolen er regulert i fagskoleloven. Du finner fagskoleloven her. 

Høyere utdanning

I 2001 ble universitets- og høyskoleloven endret slik at søkere over 25 år ikke behøver å fylle kravet om generell studiekompetanse for opptak til høyere utdanning. De vurderes på bakgrunn av sin realkompetanse og hva som er nødvendig kompetanse for å følge det studiet de søker opptak til. Se loven her. 

Arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO påpeker at det er viktig å ha et system for dokumentasjon av den enkeltes erfaring, kurs og praksis relatert til arbeidsforholdet.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for virksomheter som tilbyr opplæring i lesing, skriving, norsk muntlig, regning og data for ansatte i private og offentlige virksomheter. Kompetansepluss har vist at arbeidsplassen som opplæringsarena er svært vellykket for voksne med lav formell utdanning. Kompetanse Norge administrerer programmet. Du kan lese mer om Kompetansepluss her. 

Innvandrere

Gjennom introduksjonsloven har innvandrere fått rett til opplæring i norsk og samfunnsfag. Hovedregelen i denne loven er at de som har fått opphold med mulighet for permanent bosettingstillatelse, både har rett og plikt til å delta i slik opplæring. Se introduksjonsloven her. 

Realkompetansevurdering

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, har også rett til realkompetansevurdering. Voksne over 25 år uten fullført videregående opplæring har rett til videregående opplæring og rett til å bli realkompetansevurdert. Voksne som ikke har rett til videregående opplæring, kan få realkompetansevurdering hvis de er henvist fra offentlige instanser som kommune eller Nav. Les mer om realkompetansevurdering