Realkompetanse

Mange voksne har opparbeidet seg mye og verdifull kompetanse gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring eller fritidsaktiviteter som ikke er dokumentert gjennom vitnemål eller andre formelle sertifikater.

Verdsetting av denne kompetansen er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Det er mange muligheter for realkompetansevurdering i det norske utdanningssystemet.

Vurdering av realkompetanse reguleres gjennom opplæringsloven, fagskoleloven og universitets- og høyskoleloven. 

Realkompetanse vurderes opp mot fastsatte kriterier og kan føre til inntak til videregående opplæring, fagskoleutdanning eller høyere utdanning, og  fritak for deler av opplæringen. 

Vurdering av realkompetanse

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nasjonale retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen og i videregående opplæring for voksne. Retningslinjene skal bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene og lik praksis i fylkeskommunene, slik at ordningen får økt tillit og legitimitet og den voksnes rettsikkerhet ivaretas.

Kompetanse Norge har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget to veiledninger for vurdering av realkompetanse: En for opptak til fagskoleutdanning og én for fritak for emner og/eller arbeidskrav i høyere utdanning.Målet er at veiledningene skal bidra til mer kunnskap om realkompetanse generelt, og til mer enhetlig praksis, både ved opptak og fritak.

Informasjon og veiledning

Utdanningssektoren har ansvar for å informere om sine tilbud og gi veiledning om disse. I tillegg har arbeidsliv og frivillig sektor ansvar for å gi informasjon og veiledning i sine sektorer, spesielt når det gjelder å dokumentere den enkeltes kompetanse. Mange fylker har karrieresentre som også kan bidra med generell informasjon og karriereveiledning.