Karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Målet er å styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har en nasjonal koordineringsfunksjon for karriereveiledning. Den nasjonale enheten for kar riereveiledning ble etablert i januar 2011.

Få kunnskap om karriereveiledning i Europa - Du får informasjon om ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) sitt arbeid og tilgang til alle rapporter og notater.

Ekspertutvalg om karriereveiledning

Karriereveiledningsutvalget leverte i april 2016 sin hovedinnstilling NOU 2016:7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn.