Karriereveiledning

Karriereveiledning skal hjelpe mennesker til å ta gode og velinformerte valg om utdanning, opplæring og arbeid.

Karriereveiledning skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. Karriereveiledning skjer i alle deler av utdanningssystemet, på fylkesvise karrieresentre og hos NAV.

Regjeringen vil lovfeste at alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om karriereveiledning, som er gratis og åpent for alle innbyggere. I løpet av høsten 2019 vil det finnes karrieresentre i alle fylker, men det er ingen som har plikt til å tilby karriereveiledning til befolkningen. Derfor foreslår regjeringen å lovfeste fylkeskommunenes ansvar for å gi et slikt tilbud.

Forslaget om lovendring sendes på høring med frist 29. november.

Elever i skolen har rett til rådgivning. En del voksne har tilgang til veiledning gjennom NAV, og noen mottar veiledning gjennom voksenopplæringen. Karriereveiledning for voksne over 19 år er organisert gjennom fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, som har ansvar for ett eller flere sentre for karriereveiledning i fylket. 

De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

Nasjonal enhet for karriereveiledning er en seksjon i Kompetanse Norge som koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Målet er å styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser. 

Karriereutvalgets rapport NOU 2016 : 7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn anbefalte tiltak for et mer helhetlig system fir karriereveiledning. Kunnskapsdepartementet har derfor gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre med ansvar for karriereveiledning.

Informasjon om ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) sitt arbeid og tilgang til alle rapporter og notater.

Et utvalg har utredet et helhetlig system for karriereveiledning i Norge og kommet med anbefalinger for hvordan tilbudet kan bli bedre.