Ny karriereveiledning

Et utvalg har utredet et helhetlig system for karriereveiledning i Norge og kommet med anbefalinger for hvordan tilbudet kan bli bedre.

God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere. Det er også viktig for å møte samfunnets utfordringer. I dag klarer vi ikke å utnytte befolkningens kompetanse godt nok, og den enkeltes kompetanse samsvarer ikke bra nok med arbeidslivets behov.

Regjeringen opprettet derfor et ekspertutvalg som skulle se på hvordan vi kan sikre bedre tilgang og kvalitet på karriereveiledningen her i landet. Ekspertgruppen analyserte status og utfordringer, og vurderte den samlede karriereveiledningstjenesten. 

Utvalgets utredning ble sendt på høring i juni, sammen med en uttalelse om utredningen fra partene i arbeidslivet.

 Følg saken her.

Følg saken

 • Innspill til Karriereveiledningsutvalget

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Se innspillene som har kommet inn i arbeidet med NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.

 • Ny offentlig utredning om karriereveiledning

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Mandag mottok kunnskapsministeren Karriereveiledningsutvalgets hovedrapport NOU 2016:7.

 • NOU 2016: 7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Utvalget kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til kvalitet og profesjonalisering, styring og samordning og finansiering av karriereveiledningstilbudet i Norge. Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle og gitt klare anbefalinger om etablering av dette. Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere. Utvalget mener at karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for å nå mål knyttet til omstilling, integrering og gjennomføring på alle utdanningsnivåer. Det er et behov for en satsing på dette området for å sørge for et tilstrekkelig og profesjonelt tilbud til hele befolkningen.

 • Sammendrag av NOU 2016:7 Karriereveiledning for individ og samfunn

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Karriereveiledningsutvalget avga 25. april sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her kan du lese et sammendrag av NOU-en.

 • Høring av delrapport om karriereveiledning i en digital verden

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Karriereveiledningsutvalget leverte sin delrapport Karriereveiledning i en digital verden til kunnskapsministeren 15.oktober 2015. Delrapporten er tilgjengelig på regjeringen.no/karriereveiledningsutvalget, og er vedlagt.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 04.02.2016

 • Karriereveiledning i en digital verden

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Karriereveiledningsutvalget foreslår et felles nettsted hvor alle som skal ta viktige valg om utdanning og arbeid kan få kvalitetssikret informasjon.

 • Karriereveiledning i en digital verden

  Rapport | Kunnskapsdepartementet

  Delrapporten beskriver hva som finnes av karriereveiledning og kommer med noen anbefalinger for utviklingen av det digitale tilbudet.

 • Offentlig utvalg om karriereveiledning

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kongen i statsråd oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes.