Høring av delrapport om karriereveiledning i en digital verden

Karriereveiledningsutvalget leverte sin delrapport Karriereveiledning i en digital verden til kunnskapsministeren 15.oktober 2015. Delrapporten er tilgjengelig på regjeringen.no/karriereveiledningsutvalget, og er vedlagt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2016

Vår ref.: 15/284

Høring - delrapport Karriereveiledning i en digital verden

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring delrapporten Karriereveiledning i en digital verden.

Karriereveiledningsutvalget leverte sin delrapport Karriereveiledning i en digital verden til kunnskapsministeren 15.oktober 2015. Delrapporten er tilgjengelig på regjeringen.no/karriereveiledningsutvalget, og er vedlagt.

 Kunnskapsdepartementet ber om at høringsuttalelsene organiseres etter rekkefølgen på utvalgets anbefalinger. Departementet ønsker spesielt høringsuttalelser knyttet til:

 • Forslaget om at nettstedet skal ha en bred målgruppe
 • Forslaget om og innretningen av offentlig finansiert og driftet nettbasert karriereveiledning, såkalt e-veiledning
 • Nettstedets innretning og innhold – herunder delingen mellom informasjon og selvhjelpsressurser.
 • Grenseflatene mellom den anbefalte løsningen og andre aktørers tilbud, herunder nav.no.
 • De organisatoriske og forvaltningsmessige anbefalingene.

 

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse.

Høringsuttalelsene sendes Kunnskapsdepartementet innen 04.02. 2016.

Med hilsen                                                                        

 

Tone Horne Sollien (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Ida Grobakken
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Departementene
Statlige og private universiteter og høyskoler
Privatehøyskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene
Studentsamskipnadene

Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Menighetsbibelskolen
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Byggskole
Oslo International Bible College
Tomb Fagskole
Ålesund kunstfagskole
Norsk utenrikspolitisk institutt
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Statens lånekasse for utdanning
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Utdanningsdirektoratet
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Vox,  nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Westerdals - Oslo  School of Arts,  Communication and Technolgy
Bårdar Akademiet AS
Kristne Friskolers Forbund
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Steinerskoleforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Norsk Lektorlag
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Unio
Utdanningsforbundet

Akademikerforbundet
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
Econa
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Abelia
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
KS - kommunesektorens organisasjon
Universitets- og høgskolerådet
Rådgiverforum Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Direktoratet for forvaltning og IKT
Forsvarets høgskole
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Senter for Seniorpolitikk
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Voksenopplæringsforbundet
AOF Norge
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet næring og samfunn
Aftenskolen Høyres Studieforbund
Akademisk Studieforbund
Fremskrittspartiets Studieforbund
Frikirkelig studieforbund
Funksjonshemmedes Studieforbund
Idrettens Studieforbund
Kristelig Folkepartis Studieforbund
Musikkens Studieforbund
NKI Nettstudier AS
Nordisk institutt for scene og studio AS
Nordisk institutt for studier av innovasjon,  forskning og utdanning
Norsk Kristelig Studieråd
Sámi Oahppolávdegoddi/Samisk Studieutvalg
Senterpartiets Studieforbund
Sjøsamisk Studieforbund
Partnerskapskoordinator Akershus
Partnerskapskoordinator Aust-Agder
Partnerskapskoordinator Buskerud
Partnerskapskoordinator Finnmark
Partnerskapskoordinator Hedmark
Partnerskapskoordinator Møre og Romsdal
Partnerskapskoordinator Nordland
Partnerskapskoordinator Nord-Trøndelag
Partnerskapskoordinator Oppland
Partnerskapskoordinator Rogaland
Partnerskapskoordinator Sogn og fjordane
Partnerskapskoordinator Sør-Trøndelag
Partnerskapskoordinator Troms
Partnerskapskoordinator Vest-Agder
Partnerskapskoordinator Vestfold
Partnerskapskoordinator Østfold

 

 

 

 

  

 

 

 

Følg saken

 • 25.04.2016

  Innspill til Karriereveiledningsutvalget

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Se innspillene som har kommet inn i arbeidet med NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.

 • 25.04.2016

  Ny offentlig utredning om karriereveiledning

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Mandag mottok kunnskapsministeren Karriereveiledningsutvalgets hovedrapport NOU 2016:7.

 • 25.04.2016

  NOU 2016: 7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Utvalget kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til kvalitet og profesjonalisering, styring og samordning og finansiering av karriereveiledningstilbudet i Norge. Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle og gitt klare anbefalinger om etablering av dette. Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere. Utvalget mener at karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for å nå mål knyttet til omstilling, integrering og gjennomføring på alle utdanningsnivåer. Det er et behov for en satsing på dette området for å sørge for et tilstrekkelig og profesjonelt tilbud til hele befolkningen.

 • 22.04.2016

  Sammendrag av NOU 2016:7 Karriereveiledning for individ og samfunn

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Karriereveiledningsutvalget avga 25. april sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her kan du lese et sammendrag av NOU-en.

 • 04.11.2015

  Høring av delrapport om karriereveiledning i en digital verden

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Karriereveiledningsutvalget leverte sin delrapport Karriereveiledning i en digital verden til kunnskapsministeren 15.oktober 2015. Delrapporten er tilgjengelig på regjeringen.no/karriereveiledningsutvalget, og er vedlagt.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 04.02.2016

 • 15.10.2015

  Karriereveiledning i en digital verden

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Karriereveiledningsutvalget foreslår et felles nettsted hvor alle som skal ta viktige valg om utdanning og arbeid kan få kvalitetssikret informasjon.

 • 15.10.2015

  Karriereveiledning i en digital verden

  Rapport | Kunnskapsdepartementet

  Delrapporten beskriver hva som finnes av karriereveiledning og kommer med noen anbefalinger for utviklingen av det digitale tilbudet.

 • 27.03.2015

  Offentlig utvalg om karriereveiledning

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kongen i statsråd oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes.