Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring gir oversikt over utdanningsnivåer i Norge og viser hvilket nivå kvalifikasjoner fra det norske utdanningssystemet er plasserte på i forhold til hverandre. Rammeverket er et bidrag for å stimulere til livslang læring og fremme mobilitet over landegrensene.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver læringsutbytte for norske utdanninger og hvilket kvalifikasjonsnivå man har etter fullført utdanning. Disse kvalifikasjonsnivåene kan nå brukes i hele EU/EØS når Kunnskapsdepartementet har vedtatt en forskrift om henvisning mellom NKR og Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). 

Forskriften, NKR-nivåene og henvisningen mellom NKR og EQF, finner du hos Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-08-1846

Det norske og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket kobles sammen

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er i tillegg et verktøy som skal gjøre det enklere å sammenligne norske og utanlandske kvalifikasjonar.  Norge deltar i det europeiske samarbeidet om kompetansepolitikken, som blant annet handler om samarbeid om å benytte en felles mal for å beskrive kvalifikasjoner. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) ble tatt inn i EØS-avtalen 17. mars 2009.

EQF beskriver ulike nivåer av læringsutbytte fra grunnopplæring til doktorgrad,  ved hjelp av et åttedelt rammeverk. Europeiske samarbeidsland er invitert til å relatere sine nasjonale kvalifikasjoner til disse nivåene. Hensikten er å gjøre det lettere å sammenligne nasjonale kvalifikasjoner og øke mobiliteten i det europeiske utdannings- og  arbeidsmarkedet. Les om EQF 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt i 2011 og henvist til EQF i 2014. NKR beskriver læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, med andre ord hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter endt opplæring. NKR tar utgangspunkt i det formelle utdanningssystemet, og det er i dag bare kvalifikasjoner som er oppnådd gjennom utdanningssystemet som er innplassert på nivåer i rammeverket. Les om NKR

I 2013 ble det nedsatt et utvalg for å se på  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet. Utvalget overleverte sin rapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 30. april 2015. Les rapporten

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er det nasjonale kontaktpunktet for EQF med hovedansvar for informasjon og veiledning. Lenke til NOKUT