Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Norge deltar i det europeiske samarbeidet om kompetansepolitikken, som blant annet omhandler samarbeid om å benytte en felles mal for å beskrive kvalifikasjoner.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver læringsutbytte for norske utdanninger og hvilket kvalifikasjonsnivå man har etter fullført utdanning. Disse kvalifikasjonsnivåene kan nå brukes i hele EU/EØS når Kunnskapsdepartementet har vedtatt en forskrift om henvisning mellom NKR og Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). 

Forskriften, NKR-nivåene og henvisningen mellom NKR og EQF, finner du hos Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-08-1846

Det norske og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket kobles sammen

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) ble tatt inn i EØS-avtalen 17.mars 2009. EQF beskriver ulike nivåer av læringsutbytte (fra grunnopplæring til doktorgrad) ved hjelp av et åttedelt rammeverk. Europeiske samarbeidsland er invitert til å relatere sine nasjonale kvalifikasjoner til disse nivåene. Hensikten er å gjøre det lettere å sammenligne nasjonale kvalifikasjoner og øke mobiliteten i det europeiske utdannings- og  arbeidsmarkedet. Her kan du lese mer om EQF.  

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt i 2011 og henvist til EQF i 2014. NKR beskriver læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, med andre ord hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre etter endt opplæring. NKR tar utgangspunkt i det formelle utdanningssystemet, og det er i dag bare kvalifikasjoner som er oppnådd gjennom utdanningssystemet som er innplassert på nivåer i rammeverket. Les mer om NKR her.

Kunnskapsdepartementet er imidlertid åpen for at kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring kan innplasseres i NKR.

I 2013 ble det derfor nedsatt et utvalg for å få dette utredet. Utvalget overleverte rapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 30. april 2015. Her kan du lese rapporten.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er det nasjonale kontaktpunktet for EQF med hovedansvar for informasjon og veiledning. Les mer om NOKUT NCP her.  

Til toppen