Regjeringa gir pengar til 500 nye studieplassar i fagskulane

Totalt får fagskulane no 21,5 millionar kroner til 500 nye studieplassar frå hausten 2024. Oslo, Rogaland, Innlandet og Trøndelag får flest plassar.

– Dette er eit stort løft for viktige utdanningar. No får endå fleire moglegheit til å ta høgare yrkesfagleg utdanning, og det er stor etterspurnad i arbeidslivet etter folk med denne kompetansen, seier forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Fagskular tilbyr yrkesretta utdanningar som ofte er tilrettelagde slik at ein kan kombinere utdanninga med jobb. I NHOs kompetansebarometer for 2023 melde 68 prosent av bedriftene at dei har behov for folk med høgare yrkesfagleg utdanning.

Dette er andre år på rad at fagskulane får tildelt 500 nye plassar.

– Dei nye studieplassane vil bidra til å møte kompetansebehova i arbeidslivet  og styrke konkurransekrafta i Noreg, seier Hoel.

Oslo, Rogaland, Innlandet og Trøndelag får flest studieplassar

Det er fylkeskommunane som har ansvar for fagskulane. I haust blei dei inviterte til å søke om midlar til nye studieplassar. Dei har meldt inn at dei særleg har behov for plassar i helse- og oppvekstfag og tekniske fag. 

– Digitalisering og ei aldrande befolkning gjer at det er stort behov for desse studieplassane. Fagskulane er heilt sentrale for å utvikle utdanningstilbod som svarer på dei utfordringane samfunnet står overfor, seier Hoel.

Det er Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) som fordeler midlane, men det er opp til fylkeskommunane å bestemme korleis pengane skal bli fordelt til kvar einskild fagskule.

Tildeling av nye studieplassmidlar i 2024

Fylkeskommune

Nye studieplassar

Halvårseffekt 2024

Agder

16

688 000

Akershus

15

645 000

Buskerud

29

1 247 000

Finnmark

5

215 000

Innlandet

60

2 580 000

Nordland

6

258 000

Oslo

100

4 300 000

Rogaland

64

2 752 000

Telemark

22

946 000

Troms

27

1 161 000

Trøndelag

50

2 150 000

Vestfold

33

1 419 000

Vestland

46

1 978 000

Østfold

27

1 161 000

Total

500

21 500 000

Fakta:

  • Når studieplassane er fullt innfasa våren 2026, har sektoren til saman fått tilført i overkant av 170 millionar kroner til studieplassane over tre år. Frå og med 2026 vil dei nye studieplassane innebere eit årleg auka tilskot på 86 millionar kroner i 2024-kroner, pluss resultatbasert utteljing som blir berekna på grunnlag av tekne studiepoeng.
  • Utdanningar innanfor tekniske fag, helse- og velferdsfag, og område som er viktige for det grøne skiftet, er prioriterte ved tildeling av nye studieplassar. Dette er i tråd med Stortingsmeldinga Utsyn over kompetansebehovet i Norge.
  • Det er ei viktig føring for fordelinga av studieplassane at dei skal gje auka aktivitet i sektoren. Derfor vektlegg HK-dir i kva grad tidlegare tildelingar av studieplassmidlar til fylkeskommunane har ført til at fleire studerer ved fagskular og dermed auka studiepoengproduksjon.
  • For fylke som over tid ikkje har utnytta nye studieplassar til at fleire har gjennomført ei fagskuleutdanning, så har det vore ein reduksjon eller bortfall av nye studieplassar ved tildelinga i år.