Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Fagskulelova blei endra i 2016. Endringane medførte at studentane sine rettar blei styrkte. Det blei også vedteke å opprette eit nasjonalt klageorgan for fagskuleutdanning.

Grunngivinga for dette er at ei særskild behandling i eit nasjonalt klageorgan vil sikre nasjonal lik behandling og vareta rettstryggleiken for studentane på ein god måte. Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning skal behandle klagar på enkeltvedtak for bestemte område knytta til fagskoleutdanning.

Kunnskapsdepartementet har valt følgjande medlemer frå 1. mars 2019:

Leiar: Advokatfullmektig Øystein Hagen

Nestleiar: Advokatfullmektig Kasper Aunan

Medlemer:

  • Henning Skau, student
  • Thea Tuset, student
  • Marthe Dirdal, administrativ leiar fagskule
  • Arne Brenden, avdelingsleiar 

Varamedlemer:

  • Thomas Stavø Johnstone, student
  • Torill Marion Flatebø, fagleiar
  • Eigil E. Noren, fag- og utviklingssjef

Studentane er valde fram til 1. mars 2021, og leiaren er etter eige ønske også vald til 1. mars 2021. Dei andre medlemene er valde fram til 1. mars 2021.

Sekretariatet for klagenemnda vil bli lagt til Ceres - Nasjonalt senter for felles system og tenester for forsking og studiar. Sekretariatet har ansvar for å førebu og tilretteleggje saker for nemnda, og skal i samråd med leiaren i nemnda innkalle til møte.

Informasjonsbrev frå Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning