38,2 millionar kroner til frivillig integreringsarbeid for flyktningar

86 prosjekter over heile landet får no til saman 38,2 millionar kroner i tilskot til integreringsarbeid for flyktningar. Pengane går til blant anna språkopplæring, kurs og fritidsaktivitetar innan kultur, idrett og friluftsliv for flyktningar.

– Fleire innvandrarar må i arbeid.  Målet med tilskotet er å auke arbeids og samfunnsdeltaking blant personar med innvandrarbakgrunn i Noreg. Her spelar frivillige organisasjonar ei viktig rolle, gjennom sine tilbod som aukar mangfald, deltaking og fellesskap i samfunnet, seier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Stor breidde i tilbod

Blant dei 86 prosjekta som får pengar går 1 000 000 kroner til Røde Kors-telefon om negativ sosial kontroll og æresrelatert vald, 600 000 kroner til Caritas sitt jobbsøkjarkurs Jobbfokus og Sunndal IL får 80 000 kroner til sitt prosjekt om integrering og fotball.

– Vi ser stor breidda i tilboda dei frivillige organisasjonane tilbyr rundt om i landet. Det aukar kunnskapen om det norske samfunnet og styrkje kvalifisering for deltaking i arbeid og utdanning, gjennom norsk og digitale ferdigheiter, seier Brenna.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), samt 40 utvalde kommunar i landet, som har forvalta tilskotet.

Kort om tilskotet

  • Frivillige organisasjonar kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktivitetar som bidrar til å auke arbeids- og samfunnsdeltaking blant innvandrar og deira born.

  • 40 kommunar gir støtte til lokale aktivitetar, kor IMDi gir tilskot til nasjonale prosjekter.

  • Målgruppa for ordninga er personar med innvandrarbakgrunn medrekna innvandrar og norskfødde med innvandrarforeldre samt bebuarar i statleg mottak for asylsøkjarar og øvre befolkning i lokalsamfunn.

  • Frivillige organisasjonar, foreiningar og stiftelsar kan søke. Alle tilskotsmottakarar må vere registrert i Frivillighetsregisteret. 

Les meir på IMDi sine sider om tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar her