Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen ble innført i 2009. I lov om pengespill § 10 fremgår det at en andel av innsatsbeløpet til spill som omfattes av loven kan fordeles etter beslutning fra den enkelte spiller og etter nærmere regler fastsatt av Kongen til en enhet registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen). I gjeldende forskrift om grasrotandel § 2 er det fastsatt at grasrotandelen skal utgjøre 7 prosent av spillinnsatsen.

For å delta i grasrotordningen må lokale lag og foreninger registrere seg i Frivillighetsregisteret og krysse av for at de ønsker å delta i grasrotordningen. Dette gjøres enklest på www.brreg.no/frivillighet. Øvrige vilkår må allikevel være oppfylt. Landsdekkende organisasjoner kan ikke delta i ordningen.

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må virksomheten være organisert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. Den må drive frivillig virksomhet og den må ha et styre. Aktiviteter som er organisert av det offentlige og aktiviteter basert på samvirkeprinsipper har ikke registreringsrett.

I tillegg til fordeling av Grasrotandelen, gir Frivillighetsregisteret tilgang til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i henhold til regelverk. Mer informasjon om ordningen finner du på lottstift.no 

Spørsmål om Frivillighetsregisteret kan rettes til Brønnøysundregistrene på telefonnummer 75 00 75 00. Spørsmål om Grasrotandelen kan rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no (merk e-posten med "Grasrotandelen") eller telefonnummer 57 82 80 00.

Bakgrunn

Ordningen med grasrotandel omtales i stortingsmeldingen "Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk" (Meld. St. 12 (2016-2017)). Meldingen ble behandlet i Stortinget 2. mai 2017.

I familie- og kulturkomiteens innstilling til Stortinget, jf. Innst. 250 S (2016-2017) heter det: "Komiteen støtter en økning av Grasrotandelen, fra 5 prosent til 7 prosent av bruttoinnsatsen, og fra 10 prosent til 14 prosent for Multix og Instaspill, da den har en viktig legitimerende og demokratiserende effekt som etter komiteens mening bidrar til å forankre den norske spillmodellen. Komiteen peker i tillegg på at Grasrotandelen tilkommer små lag og foreninger, og i så måte er med på å øke andelen av tippemidlene som går til mindre og lokale organisasjoner og foreninger."

Kulturdepartementet sendte forslag om økning i prosentsatsene for Grasrotandelen på høring 16. august 2017 i tråd med komitéinnstillingen. Ny forskrift med endringer trådte i kraft 01.01.2018.