Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Avdelinga har ansvar for den statlege idrettspolitikken, og det overordna ansvaret for koordinering og samordning av staten sitt forhold til frivillig sektor. Avdelinga har ansvaret for forvaltninga av overskotet frå Norsk Tipping til idrettsformål, til samfunnsnyttige- og humanitære organisasjonar og Frifond. I det overordna ansvaret for frivilligpolitikken ligg mellom anna ansvaret for meirverdiavgiftkompensasjon til frivillige organisasjonar, forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor, frivilligregisteret og forenkling.

Avdelinga har følgande seksjonar:

  • SI1

    Seksjonen har hovudansvaret på idrettsområdet. I dette ligg ansvar for fordeling av spelemiddel til aktivitet/NIF, idrettsanlegg i kommunane, anleggspolitisk program, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i låglandet. Seksjonen har òg ansvar for nasjonalanlegg, idrettsanleggsregisteret, store idrettsarrangement, og antidopingarbeidet i idretten, i tillegg til ansvaret for frivilligregisteret, fordelinga av spelemiddel til samfunnsnyttige- og humanitære organisasjonar, meirverdiavgiftkompensasjon til frivillige organisasjonar og ved bygging av idrettsanlegg.

  • SI2

    Seksjonen har hovudansvaret på sivilsamfunnområdet og for arbeidet med rammevilkår for frivilligheita. I dette ligg mellom anna tilskot til frivilligsentralar, Frifond, inkludering i idrettslag, lokale lag og foreiningar, friluftsliv, og oppfølging av Frivilligerklæringa og forenkling av statlege tilskot til frivillige organisasjonar.

Til toppen