Avdelingar i Kulturdepartementet

Kulturdepartementet består av 5 avdelingar, Kommunikasjonseininga og Statsrådsseksjonen. Kvar avdeling blir leidd av ein ekspedisjonssjef.
 • Kommunikasjonseininga i KUD

  Vi i Kommunikasjonseininga skal også på ferie i sommar, så bruk pressetelefonen 90231093 eller e-post til [email protected] når du vil ha tak i oss. Der treff du alltid den eller dei av oss som er på jobb.

  Avdelingsleiar: Kommunikasjonssjef Marius Bakke

 • Administrasjonsavdelinga

  Administrasjonsavdelinga utviklar system for styring og fastset overordna retningsliner for ei effektiv og samordna leiing og drift av departementet. Avdelinga tar seg av administrative saker og ser til at departementet blir styrt i samsvar med gjeldande lover og reglar.

  Avdelingsleiar: Assisterande departementsråd Henning Henriksen

 • Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker

  Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker har sektoransvar ogkoordineringsansvar på politikkområda likestilling og diskriminering, og ansvar for åfølgje opp internasjonale konvensjonar og internasjonalt arbeid på området. Avdelinga har i tillegg ansvar for regelverk på likestillings- og diskrimineringsområdet, kulturelt mangfald og generelle internasjonale kultursaker.

  Avdelingsleiar: Fungerande ekspedisjonssjef Siw Ellefsen

 • Avdeling for sivilsamfunn og idrett

  Avdelinga har ansvar for den statlege idrettspolitikken, barne- og ungdomskultur, frivillig kulturliv og det overordna ansvaret for koordinering og samordning av staten sitt forhold til frivillig sektor. Avdelinga har ansvaret for forvaltninga av overskotet frå Norsk Tipping til idrettsformål, til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar, Den kulturelle skulesekken og Frifond. I det overordna ansvaret for frivilligpolitikken ligg mellom anna ansvaret for meirverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjonar, forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor, frivilligregisteret og forenkling.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly

 • Kulturvernavdelinga

  Kulturvernavdelinga har ansvar for arkiv, bibliotek, visuell kunst, arkitektur, litteratur, språk, kulturbygg, museumsformål, immateriell kulturarv og samiske saker. Avdelinga har ansvar for forvaltninga av Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, KORO (Kunst i offentlege rom), Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje, Språkrådet og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Steinar Lien

 • Medie- og kunstavdelinga

  Medie- og kunstavdelinga har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innanfor felta ytringsfridom, medium, pengespel, stiftingar, opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film, dataspel, musikk, scenekunst og kunstnarpolitikk. Avdelinga forvaltar lover og regelverk innanfor dei nemnde felta, og løyvingar og tilskot til statlege og ikkje-statlege organ og institusjonar på området.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Christine Hamnen

Til toppen