Avdelingar i Kulturdepartementet

Kulturdepartementet består av 5 avdelingar, Kommunikasjonseininga og Statsrådsseksjonen. Kvar avdeling blir leidd av ein ekspedisjonssjef.
 • Kommunikasjonseininga i KUD

  Kommunikasjonseininga har ansvar for å informere om dei politiske sakene og vedtaka i departementet. Kommunikasjonseininga har den daglege kontakten med media og publikum. Eininga har kontakt med fagavdelingane og hjelper statsråden og politisk leiing i mediesaker. Dette inneber m.a. pressemeldingar, pressekonferansar, innlegg, taler, publisering på regjeringa.no. m.m. Kommunikasjonssjefen er ansvarleg redaktør for departementet sine nettsider på regjeringa.no. Kommunikasjonseininga sin pressetelefon 90 23 10 93.

  Avdelingsleiar: Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz

 • Administrasjonsavdelinga

  Administrasjonsavdelinga utviklar system for styring og fastset overordna retningsliner for ei effektiv og samordna leiing og drift av departementet. Avdelinga tar seg av administrative saker og ser til at departementet blir styrt i samsvar med gjeldande lover og reglar.

  Avdelingsleiar: Assisterande departementsråd Henning Henriksen

 • Avdeling for sivilsamfunn og idrett

  Avdelinga har ansvar for den statlege idrettspolitikken, og det overordna ansvaret for koordinering og samordning av staten sitt forhold til frivillig sektor. Avdelinga har ansvaret for forvaltninga av overskotet frå Norsk Tipping til idrettsformål, til samfunnsnyttige- og humanitære organisasjonar og Frifond. I det overordna ansvaret for frivilligpolitikken ligg mellom anna ansvaret for meirverdiavgiftkompensasjon til frivillige organisasjonar, forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor, frivilligregisteret og forenkling.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly

 • Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

  Avdelinga har ansvar for trus- og livssynspolitikken, for den nasjonale politikken innanfor felta arkiv, bibliotek, litteratur og språk, og for koordinering av internasjonale saker på kulturområdet. Dessutan har avdelinga eit overordna ansvar for forvaltning av dei offentlege gravplassane og for krigsgraver.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Steinar Lien

 • Kunst- og museumsavdelinga

  Kunst- og museumsavdelinga har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innanfor felta musikk, scenekunst, visuell kunst, museum og andre kulturvernsaker. Kultur og næring, kunstnarøkonomi, barne- og ungdomskultur, kulturbygg, frivillig kulturliv, samiske kulturformål og kultur i nordområda sorterer òg inn under ansvarsområda til avdelinga. Avdelinga forvaltar løyvingar og tilskot til statlege og ikkje-statlege organ og institusjonar, og lover og regelverk innanfor ovannemnde felt.

  Avdelingsleiar: Fungerande ekspedisjonssjef Øystein Strand

 • Medieavdelinga

  Medieavdelinga har ansvar for media, pengespel, stiftingar, film, dataspel, opphavsrett. Avdelinga har ansvar for forvaltinga av Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Avdelinga har òg ansvar for eigarstyring av Norsk Rikskringkasting AS, Norsk Tipping AS og Filmparken AS.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Christine Hamnen

Til toppen