Avdelingar i Kulturdepartementet

Kulturdepartementet består av 5 avdelingar, Kommunikasjonseininga og Statsrådsseksjonen. Kvar avdeling blir leidd av ein ekspedisjonssjef.
 • Kommunikasjonseininga i KUD

  Kommunikasjonseininga har ansvar for å informere om dei politiske sakene og vedtaka i departementet. Kommunikasjonseininga har den daglege kontakten med media og publikum. Eininga har kontakt med fagavdelingane og hjelper statsråden og politisk leiing i mediesaker. Dette inneber m.a. pressemeldingar, pressekonferansar, innlegg, taler, publisering på regjeringa.no. m.m. Kommunikasjonssjefen er ansvarleg redaktør for departementet sine nettsider på regjeringa.no. Kommunikasjonseininga sin pressetelefon 90 23 10 93.

  Avdelingsleiar: Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz

 • Administrasjonsavdelinga

  Administrasjonsavdelinga har ansvar for personal- og lønnsforvaltning, utviklingsarbeid, HMS og IA-arbeid, IKT, tryggleik og beredskap, økonomi- og budsjettsaker, koordinering av høyringssaker og samordningsoppgåver på tvers av avdelingane. Avdelinga har tre seksjonar.

  Avdelingsleiar: Assisterande departementsråd Henning Henriksen

 • Avdeling for sivilsamfunn og idrett

  Avdelinga har ansvar for den statlege idrettspolitikken, og det overordna ansvaret for koordinering og samordning av staten sitt forhold til frivillig sektor. Avdelinga har ansvaret for forvaltninga av overskotet frå Norsk Tipping til idrettsformål, til samfunnsnyttige- og humanitære organisasjonar og Frifond. I det overordna ansvaret for frivilligpolitikken ligg mellom anna ansvaret for meirverdiavgiftkompensasjon til frivillige organisasjonar, forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor, frivilligregisteret og forenkling.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly

 • Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

  Avdelinga har ansvar for trus- og livssynspolitikken og det overordna ansvaret for Opplysningsvesenets fond og krigsgravtenesta. Utvikling av den nasjonale politikken innanfor felta arkiv, bibliotek, litteratur og språk ligg og til denne avdelinga, og koordinering av internasjonale saker på kulturområdet. Avdelinga forvaltar organ og institusjonar, blant anna tilskotsordninga til Den norske kyrkja, samt lover og regelverk innanfor desse felta.

  Avdelingsleiar: Fungerande ekspedisjonssjef Steinar Lien

 • Kunst- og museumsavdelinga

  Kunst- og museumsavdelinga har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innanfor felta musikk, scenekunst, visuell kunst, museum og andre kulturvernsaker. Kultur og næring, kunstnarøkonomi, barne- og ungdomskultur, kulturbygg, frivillig kulturliv, samiske kulturformål og kultur i nordområda sorterer òg inn under ansvarsområda til avdelinga. Avdelinga forvaltar løyvingar og tilskot til statlege og ikkje-statlege organ og institusjonar, og lover og regelverk innanfor ovannemnde felt.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Christine Hamnen

 • Medieavdelinga

  Medieavdelinga har ansvar for redaksjonelle massemedia, film, dataspel, opphavsrett, pengespel og stiftingar. Avdelinga har tre seksjonar. Medieavdelinga har ansvar for forvaltinga av Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Nina Økland