Administrasjonsavdelinga

Administrasjonsavdelinga har ansvar for personal- og lønnsforvaltning, utviklingsarbeid, HMS og IA-arbeid, IKT, tryggleik og beredskap, økonomi- og budsjettsaker, koordinering av høyringssaker og samordningsoppgåver på tvers av avdelingane. Avdelinga har tre seksjonar.

Avdelinga har følgande seksjonar:

  • AD1

    Seksjonen har ansvar for personal- og lønnsforvaltninga i departementet og har særskilt ansvar for leiar-, kompetanse- og organisasjonsutvikling. I tillegg har seksjonen ansvar for drift og utvikling av intranettet, koordinering av arbeid med helse, miljø og sikring (HMS) og for avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Seksjonen gir dessutan råd og rettleiing innan fagområdet til underliggande verksemder, og tek hand om lokale forhandlingar for verksemder utan sjølvstendig forhandlingsrett.

  • AD2

    Seksjonen har ansvaret for samordning av statsbudsjettet og statsrekneskapen og departementet sitt administrasjonsbudsjett, utvikling og vedlikehald av styringsdokument innanfor budsjett og rekneskap, fortløpande økonomiforvaltning og rekneskap, og regelverk knytt til budsjett- og økonomiforvaltning. Seksjonen har òg systemansvar for verksemdplanlegging og internkontroll med risikovurdering, og for anskaffingar. Seksjonen koordinerer saker til høyring og departementforelegging. Det inneber utarbeiding av utkast til regjeringsnotat og andre samordningsoppgåver på tvers av avdelingane. Seksjonen skal dessutan initiere og delta i utviklingsarbeid og skal bistå med rådgjeving på sine fagområde i departementet.

  • AD3

    Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av dokumentasjon og arkivfunksjonen i departementet, oppfølging og utvikling av IKT- og andre fellestenester samt generelle driftsoppgåver. Seksjonen har og ansvar for førebuande tryggleik og for beredskapssaker.