Eining for samordning (AD4)

Eininga for samordning koordinerer saker til regjeringskonferanse, framlegg og høyringar. Eininga koordinerer òg andre saker som krev samordna innsats, som oppfølging av FNs berekraftsmål, kontakt med kommunesektoren, og rapporteringar til Stortinget og Statsministerens kontor. Eininga har systemansvar for fagområdet intern styring og kontroll, og støttar departementsleiinga i saker som ikkje er ein naturleg del av ansvarsområdet til andre avdelingar i departementet. Ansvaret for departementet sitt intranett er òg lagt til samordningseininga.