Avdelingar

Kulturvernavdelinga

Kulturvernavdelinga har ansvar for språk, litteratur, arkiv, bibliotek, visuell kunst, kulturbygg, museumsformål, immateriell kulturarv, krigsgravtenesta og samiske saker. Avdelinga har ansvar for forvaltninga av Språkrådet, Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, KORO (Kunst i offentlege rom) og Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje.

Avdelinga har følgande seksjonar:

  • KV1

    Seksjonen har ansvar for litteratur, språk, samiske saker, nasjonale minoritetar, inn- og utførsel av kulturgjenstandar og lover under avdelinga sitt ansvarsområde: arkivlova, språklova, boklova, lov om pliktavlevering, stadnamnlova, lov om bibliotekvederlag, lov om folkebibliotek, lov om kunstavgift, kulturminnelova §23, lov om gravferd § 23a, samt div. forskrifter. Seksjonen har ansvar for etatsstyring av Språkrådet, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje.

  • KV2

    Seksjonen har ansvar for arkiv, bibliotek, museum, visuelle kunstuttrykk, byggjesaker, kulturbygg, , krigsgravtenesta, immateriell kulturarv og koordinering av departementet sitt arbeid med forsking og utvikling (FoU). Seksjonen har òg ansvar for etatsstyring av Arkivverket, Nasjonalbiblioteket og KORO. I tillegg til ansvar for tilskot til musea og ymse tiltak på biletkunstområdet kjem tilskot til mellom anna Nobels Fredssenter.