Kulturvernavdelinga

Kulturvernavdelinga har ansvar for språk, litteratur, arkiv, bibliotek, visuell kunst, kulturbygg, museumsformål, immateriell kulturarv, krigsgravtenesta og samiske saker. Avdelinga har ansvar for forvaltninga av Språkrådet, Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, KORO (Kunst i offentlege rom) og Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje.

Avdelinga har følgande seksjonar:

  • KV1

    Seksjonen har ansvar for litteratur, språk, samiske saker, nasjonale minoritetar, inn- og utførsel av kulturgjenstandar og lover under avdelinga sitt ansvarsområde: arkivlova, språklova, boklova, lov om pliktavlevering, stadnamnlova, lov om bibliotekvederlag, lov om folkebibliotek, lov om kunstavgift, kulturminnelova §23, lov om gravferd § 23a, samt div. forskrifter. Seksjonen har ansvar for etatsstyring av Språkrådet, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje.

  • KV2

    Seksjonen har ansvar for arkiv, bibliotek, museum, visuelle kunstuttrykk, byggjesaker, kulturbygg, , krigsgravtenesta, immateriell kulturarv og koordinering av departementet sitt arbeid med forsking og utvikling (FoU). Seksjonen har òg ansvar for etatsstyring av Arkivverket, Nasjonalbiblioteket og KORO. I tillegg til ansvar for tilskot til musea og ymse tiltak på biletkunstområdet kjem tilskot til mellom anna Nobels Fredssenter.