KV1

Seksjonen har ansvar for etatsstyring av Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje, Språkrådet og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. Seksjonen har òg ansvar for bibliotek, litteratur, språk, samiske saker, nasjonale minoritetar og koordinering av departementet sitt arbeid med forsking og utvikling (FoU).