Ledige stillinger i Kulturdepartementet

Som jobbsøker i Kulturdepartementet kan du registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge.no, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk.

Bildekarusell med bilder av ansatte i Kulturdepartementet i ulike situasjoner.
(Foto: Tore Røyneland/Image Photo)

Økonom med interesse for mediefeltet?

Kulturdepartementet søkjer to økonomar som har lyst til å vere med på å utforme ein politikk for morgondagen på mediefeltet. Den eine stillinga er fast, den andre er eit toårig vikariat.   Arbeidsoppgåver Hovudoppgåva vil vere å utarbeide analyser og grunnlag for avgjerder og gje faglege råd i økonomiske spørsmål, både i eit makro- og ...

Søknadsfrist: 12. august 2018

Jurist med interesse for pengespel- og mediefeltet?

Kulturdepartementet søkjer to juristar som har lyst til å vere med på å utforme ein politikk for morgondagen på pengespel- og mediefeltet. Den eine stillinga er fast, den andre er eit toårig vikariat.   Arbeidsoppgåver Hovudoppgåva for dei to stillingane vil vere å utarbeide grunnlag for avgjerder og gje faglege råd til den politiske ...

Søknadsfrist: 12. august 2018

Avdelingsdirektør tru og livssyn

Vi søkjer leiar for seksjon for tru- og livsynsfeltet, som er ein av to seksjonar i avdeling for tru, livssyn og kulturvern i Kulturdepartementet. Seksjonen har ansvar for fagområda tru og livssyn, Den norske kyrkje, kyrkjebygg og gravferdsfeltet. Arbeidsoppgåver ha resultatansvar for oppgåvene til ...

Søknadsfrist: 12. august 2018

Avdelingsdirektør kulturvern og etatsstyring

Vi søkjer leiar for seksjon for kulturvern og etatsstyring, som er ein av to seksjonar i avdeling for tru, livssyn og kulturvern i Kulturdepartementet. Seksjonen har ansvar for fagområda bibliotek og litteratur, arkiv og språk. Seksjonen har òg fagleg ansvar for styringa av Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, Språkrådet, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond og Nidaros Domkirkes ...

Søknadsfrist: 12. august 2018

Stilling som fagdirektør i Kunst- og museumsavdelinga

Fagdirektørstillinga er nyleg oppretta for å vareta og styrkje den juridiske kompetansen i Kunst- og museumsavdelinga. Stillinga vert plassert i staben til ekspedisjonssjefen. Ansvar og oppgåver Som fagdirektør vil du ha ansvar for utgreiing, forvalting, utvikling, politikkutforming og gjennomføring på det juridiske området for heile avdelinga. Avdelinga er i gang med ulike meldingsarbeid og reformer, og står difor ovanfor nye lovarbeid i begge seksjonane. ...

Søknadsfrist: 28. juli 2018