Styrer, råd og utvalg under Kulturdepartementet

Her vil du finne noen av Kulturdepartementets permanente og midlertidige utvalg, arbeidsgrupper, referansegrupper, styrer etc.

Gjeldende styrer, råd og utvalg

 • Bildende Kunstneres Hjelpefond

  Fondet skal i følge loven kreve inn 5 prosent av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kroner, samt forvalte de innkrevde midlene. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge.

 • Bunad- og folkedraktrådet

  Bunad- og folkedraktrådet (BFR) er et statlig oppnevnt råd, som skal være et rådgivende organ for det nasjonale bunad- og folkedraktarbeidet ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF).

 • Fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken

  Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fagrådet skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

 • Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

  Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke den demokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet. Fagutvalget behandler innkomne søknader og gir Medietilsynet råd om hvem som skal motta tilskudd.

 • Frivillighetsregisternemnda

  Frivillighetsregisternemnda er en selvstendig klagenemnd for saker knyttet til registrering i Frivillighetsregisteret.

 • Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

  Godkjenningsnemnd som behandler søknader om godkjenning om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

 • Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

  Vedtak fra Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout kan påklages til klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout.

 • Klagenemnda for mediesaker

  Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak i Medietilsynet. Klagenemnda behandler klagesaker om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, medieeierskap, mediestøtte og vern av barn og unge. Nemnda behandler også klagesaker om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

 • Klagenemnda for stedsnavnsaker

  Klagenemnda behandler saker der vedtak om skrivemåten er påklaget og klager ikke har fått medhold fra vedtaksorganet. Vedtakene som klagenemnda gjør, er endelige.

 • Kringkastingsrådet

  Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, og i økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK og fra kringkastingssjefen.

 • Lotterinemnda

  Lotterinemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Alle vedtak etter lotteriloven fattet av Lotteritilsynet i første instans, kan klages inn for Lotterinemnda. Det samme gjelder vedtak som Lotteri- og stiftelsestilsynet fatter etter "Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner".

 • Mediemangfoldsutvalget

  Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september 2015 og leverte sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet 7. mars 2017.

 • Nordisk Kunstnarsenter Dale

  Fremjing og utveksling av nordisk samarbeid innan biletkunst, arkitektur og design gjennom drift av gjesteatelier og anna kunstnarleg verksemd.

 • Norsk Folkemuseum

  Norsk Folkemuseum er et stort museum i Oslo som viser dagliglivets kulturhistorie i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Museet inngår i stiftelsen Norsk Folkemuseum.

 • Norsk kulturråd

  Norsk kulturråd er styre for Norsk kulturfond og samtidig et rådgivende organ for departementet. Kulturrådet har til oppgave å stimulere skapende åndsliv innen litteratur og kunst, verne norsk kultur og arbeide for at flest mulig mennesker skal få del i kulturgodene.

 • Norsk Teknisk Museum

  Styret er ansvarlig for museets drift. Det skal påses at museets formål blir fremmet på beste måte og har ansvaret for at virksomheten skjer innenfor de økonomiske rammer og øvrige vilkår som til enhver tid gjelder.

 • Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

  Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet har oppnevnt et næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring. Det næringspolitiske rådet erstatter bransjerådet, som ble opprettet som en del av handlingsplanen fra 2013.

 • Office for Contemporary Art Norway

  Stiftelsen OCA er opprettet for å øke og profesjonalisere norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid på billedkunstområdet.

 • Rådet for anvendt medieforskning

  Rådet for anvendt medieforskning (RAM) er et rådgivende organ for Medietilsynet og behandler de innkomne søknadene om støtte til bruksrettet medieforskning. Rådet utarbeider innstilling til Medietilsynet som tar den endelige avgjørelsen om avslag og tildelinger.

 • Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

  Regjeringen har opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

 • Stiftelsen Lillehammer Museum

  Stiftelsen Lillehammer museum er en vitenskapelig institusjon med formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner, fortrinnsvis fra tiden etter reformasjonen. Med utgangspunkt i samlingene skal stiftelsen drive forskning og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former for opplevelser og informasjon.

 • Stiftelsesklagenemnda

  Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet. Klagenemnda skal behandle klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven.

 • Styret for Den Nationale Scene

  I generalforsamling 3. juni 2015 ble det valgt nytt styre for AS Den Nationale Scene.

 • Styret for Den Norske Opera & Ballett

  I generalforsamling 14. juni 2017 ble det valgt to nye medlemmer til styret for Den Norske Opera & Ballett AS. Styret er valgt for perioden 2015-2019.

 • Styret for Det norske komponistfond

  Fondets midler skal brukes til støtte for norske komponister og deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk skapende tonekunst.

 • Styret for Festspillene i Bergen

 • Styret for Filmparken AS

 • Styret for Fond for lyd og bilde

  Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.

 • Styret for Fond for utøvende kunstnere

  Departementets forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgifter til Fond for utøvende kunstnere.

 • Styret for Kilden Teater- og konserthus

 • Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at disse bevares, utvikles og formidles som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Styret er ansvarlig for at virksomheten ved NDR tjener sitt formål.

 • Styret for Norsk Bergverksmuseum

  Norsk Bergverksmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum som skal bevare det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk, arbeide for å bevare minner etter bergverksdrift andre steder i landet, forvalte Norges Banks myntverkssamling, bevare minnene etter Kongsbergs industrihistorie og bevare minnene etter Kongsbergs skihistorie.

 • Styret for Norsk filminstitutt

  Styret har det overordnede ansvaret for Norsk filminstitutt, herunder det faglige, strategiske, administrative og økonomiske ansvaret.

 • Styret for Norsk Luftfartsmuseum

  Styret er ansvarlig for museets administrative oppbygging, skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på beste måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de økonomiske rammer og øvrige vilkår som til enhver tid gjelder.

 • Styret for Norsk rikskringkasting AS

  Fra 1. mai 1996 er Norsk rikskringkasting organisert som et aksjeselskap der staten eier alle aksjer. Norsk rikskringkasting AS har til formål å drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette.

 • Styret for Opplysningsvesenets fond

  Styret skal forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.

 • Styret for Oslo Filharmoniske Orkester

 • Styret for Riksteatret

  Styret skal se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven. Sende ut egne turnéforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.

 • Styret for Språkrådet

  Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Språkrådet, statens fagorgan i språkspørsmål.

 • Styret i Antidoping Norge

  Styret er stiftelsens øverste organ, og har ansvaret for forvaltningen av stiftelsen og at formålet ivaretas.

 • Styret i Nordnorsk Kunstmuseum

  Nordnorsk Kunstmuseums formål er å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdel.

 • Styret i Norsk Tipping AS

  Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill m.v. av 28. august 1992, nr. 103 og vedtekter og retningslinjer for øvrig fastsatt av Kongen eller vedkommende departement med hjemmel i denne lov.

 • Styret i Stiftelsen Music Norway

 • Styret i Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien

 • Talent Norge AS

  Selskapets formål er utvikling av de fremste kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse.

 • Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

  Utvalget skal avgi utredninger om søknader fra nyhets- og aktualitetsmedier som mener seg berettiget til produksjonstilskudd, og ellers avgi uttalelser i saker som går inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier fastsatt av Kulturdepartementet 25. mars 2014.

 • Utvalg for punktskrift

  Offentlig utvalg for punktskrifts hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift.

 • Utvalg om Søndagsåpne butikker

  Det blir ingen endringer i lovverket som regulerer søndagshandelen. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker bredt. Utvalget har fått et bredt mandat og en bred sammensetning. Utvalget skal levere sin utredning høsten 2017.

 • Utvalg som skal gjennomgå arkivloven

  Utvalget skal beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skal det gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner.

 • Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

  Utdeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Tidligere styrer, råd og utvalg