Styrer, råd og utvalg under Kulturdepartementet

Her vil du finne noen av Kulturdepartementets permanente og midlertidige styrer, råd, utvalg og nemnder.
 • Bunad- og folkedraktrådet

  Bunad- og folkedraktrådet (BFR) er et statlig oppnevnt råd, som skal være et rådgivende organ for det nasjonale bunad- og folkedraktarbeidet ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF).

 • Den Norske Opera & Ballett

  Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonalballetten UNG og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen.

 • Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

  Fagrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, og en arena for drøfting av strategiske og prinsipielle spørsmål om tilgang til litteratur for alle.

 • Fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

  Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fagrådet skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

 • Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

  Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke den demokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet. Fagutvalget behandler innkomne søknader og gir Medietilsynet råd om hvem som skal motta tilskudd.

 • Frivillighetsregisternemnda

  Frivillighetsregisternemnda er en selvstendig klagenemnd for saker knyttet til registrering i Frivillighetsregisteret.

 • Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

  Godkjenningsnemnd som behandler søknader om godkjenning om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

 • Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

  Vedtak fra Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout kan påklages til klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout.

 • Klagenemnda for stedsnavnsaker

  Klagenemnda behandler saker der vedtak om skrivemåten er påklaget og klager ikke har fått medhold fra vedtaksorganet. Vedtakene som klagenemnda gjør, er endelige.

 • Kringkastingsrådet

  Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, og i økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK og fra kringkastingssjefen.

 • Likestillings- og mangfoldsutvalget

  Utvalget skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likestillings- og mangfoldsutvalget skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

 • Lotterinemnda

  Lotterinemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Alle vedtak etter lotteriloven fattet av Lotteritilsynet i første instans, kan klages inn for Lotterinemnda. Det samme gjelder vedtak som Lotteri- og stiftelsestilsynet fatter etter "Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner".

 • Norsk kulturråd

  Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

 • Offentlig utvalg for punktskrift

  Offentlig utvalg for punktskrifts hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift.

 • Rådet for anvendt medieforskning

  Rådet for anvendt medieforskning (RAM) er et rådgivende organ for Medietilsynet og behandler de innkomne søknadene om støtte til bruksrettet medieforskning. Rådet utarbeider innstilling til Medietilsynet som tar den endelige avgjørelsen om avslag og tildelinger.

 • Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

  Regjeringen har opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

 • Stiftelsesklagenemnda

  Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet. Klagenemnda skal behandle klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven.

 • Styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond

  Fondet skal i følge loven kreve inn 5 prosent av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kroner, samt forvalte de innkrevde midlene. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge.

 • Styret for Det norske komponistfond

  Fondets midler skal brukes til støtte for norske komponister og deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk skapende tonekunst.

 • Styret for Fond for lyd og bilde

  Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.

 • Styret for Fond for utøvende kunstnere

  Styret skal innkreve avgift for offentlig framføring av lydopptak som er avgiftspliktig. Styret disponerer fondets midler og har ansvar for fondets drift. Styret gjør vedtak om fordeling av midlene til de tiltak som er nevnt i § 1 i fondsloven.

 • Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at disse bevares, utvikles og formidles som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Styret er ansvarlig for at virksomheten ved NDR tjener sitt formål.

 • Styret for Riksteatret

  Styret skal se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven. Sende ut egne turnéforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.

 • Styret for Språkrådet

  Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Språkrådet, statens fagorgan i språkspørsmål.

 • Styret i Norsk rikskringkasting AS

  Norsk rikskringkasting AS skal drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette.

 • Styret i Norsk Tipping AS

  Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill og vedtekter og retningslinjer fastsatt med hjemmel i denne lov.

 • Tegnspråkutvalget

  Utvalget skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk. Utredningen ble varslet i språkloven, som ble behandlet av Stortinget våren 2021.

 • Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

  Utvalget skal avgi utredninger om søknader fra nyhets- og aktualitetsmedier som mener seg berettiget til produksjonstilskudd, og ellers avgi uttalelser i saker som går inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

 • Utvalg, styrer og råd som er oppløst, utgått e.l.

 • Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

  Utdeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

 • Ytringsfrihetskommisjonen

  Det er behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. Både den enkeltes rolle og ytringsmuligheter og det offentlige rom generelt har gjennomgått grunnleggende endringer siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble lagt fram i 1999.