Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Vedtak fra Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout kan påklages til klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout 

Alle klagenemndas medlemmer skal delta i avgjørelser om klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda. Ved uenighet treffes avgjørelsen med alminnelig flertall.

Klagenemnda skal føre protokoll over sine vedtak. Protokollen skal oversendes godkjenningsnemnda og Kultur- og likestillingsdepartementet til orientering. Alle vedtak som fattes av klagenemnda, offentliggjøres på Kultur- og likestillingsdepartementets nettsider.

Om Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Opprettet: 2017

Type: Nemnd

Kontaktinformasjon:

Leder Andreas Messelt Ekker
Mobil: +47 90 53 99 72
E-post: ae@bjerkan-stav.no 

Jobber hos: Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Besøksadresse: Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim
Postadresse: Postboks 8809 Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Mandatet er gitt i knockoutforskriften § 1, 2 og 15: https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-1013

Full mandattekst Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout