Forsiden

Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Vedtak fra Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout kan påklages til klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout 

Alle klagenemndas medlemmer skal delta i avgjørelser om klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda. Ved uenighet treffes avgjørelsen med alminnelig flertall.

Klagenemnda skal føre protokoll over sine vedtak. Protokollen skal oversendes godkjenningsnemnda og Kulturdepartementet til orientering. Alle vedtak som fattes av klagenemnda, offentliggjøres på Kultur- og likestillingsdepartementets nettsider.

Om Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Opprettet: 2017

Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Mandatet er gitt i knockoutforskriften § 1, 2 og 15: https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-1013

Full mandattekst Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout