Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Godkjenningsnemnd som behandler søknader om godkjenning om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Nemnda kan på bakgrunn av søknad gi godkjenning til organisert kampaktivitet som tillater knockout, dersom kampaktiviteten utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelse. Godkjente kampaktiviteter er oppført på særskilt liste (kampaktivitetslisten). Kampaktivitetslisten fastsettes av godkjenningsnemnda.

Om Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Opprettet: 2001

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout. Mandatet er gitt i knockoutforskriften § 1, 2 og 15: https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-1013

Full mandattekst Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout