Utvalg, styrer og råd som er oppløst, utgått e.l.

 • Arkivlovutvalget

  Utvalget skulle beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skulle de gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner.

 • Ekspertgruppe for utredning av alternativer for offentlig finansiering av NRK

  Regjeringen oppnevnte 2. oktober 2015 en ekspertgruppe som skulle utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK. Administrerende direktør i E-CO Tore Olaf Rimmereid har ledet ekspertgruppen, som overleverte sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland 1. juli 2016.

 • Hurtigarbeidende arbeidsgruppe for rimelig betaling for kunstnere

  Den hurtigarbeidende arbeidsgruppa for rimelig betaling for kunstnere er et utvalg nedsatt av Kulturdepartementet i desember 2022. Den bestod av medlemmer fra flere aktuelle fagfelt.

 • Likestillings- og mangfoldsutvalget

  Utvalget har utredet hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likestillings- og mangfoldsutvalget har foreslått tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Utvalget overleverte sin NOU til regjeringen 2. mai 2023.

 • Mediemangfoldsutvalget

  Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september 2015 og leverte sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet 7. mars 2017.

 • Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

  Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet har oppnevnt et næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring. Det næringspolitiske rådet erstatter bransjerådet, som ble opprettet som en del av handlingsplanen fra 2013.

 • Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

  Regjeringen opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

 • Strategiutval for idrett

  28. januar 2015 oppretta regjeringa eit strategiutval for idretten for å utforme ein idrettspolitikk for framtida. Arbeidet vart leidd av Jan Åge Fjørtoft som har med seg eit breidt samansett utval med mykje erfaring frå idretts- og samfunnslivet.

 • Styret for Norsk filminstitutt

  Styret hadde det overordnede ansvaret for Norsk filminstitutt, herunder det faglige, strategiske, administrative og økonomiske ansvaret.

 • Tegnspråkutvalget

  Utvalget leverte sin utredning 13. juni 2023.

 • UngIDag - utvalg for barn og unge

  UngIDag var et offentlig utvalg som så på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen. Utvalget ble satt ned 4. mai 2018 og de leverte sin NOU 14. november 2019.

 • Utvalg for eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners pensjonskostnader

  Regjeringen satte 10. april 2015 ned et ekspertutvalg for å utrede grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utvalget overleverte sin NOU til kulturministeren 15. august 2016.

 • Utvalg for museum og forskning

  Departementet ønsker å få belyst problemstillinger knyttet til museenes forskningsarbeid og få råd om hvordan dette arbeidet kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

 • Ytringsfrihetskommisjonen

  En ny utredning ble lagt fram 15. august 2022.