Mediemangfoldsutvalget

Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september 2015 og leverte sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet 7. mars 2017.

Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Arbeidet ble ledet av Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord.

Gruppebilde av Mediemangfoldsutvalget
Mediemangfoldsutvalgets medlemmer. Fra venstre: Thor Gjermund Eriksen, Ivar Rusdal, Hilde Eika Nesje, Ellen Altenborg, Knut Olav Åmås, Gunnar Stavrum, Olav T. Sandnes, Randi Øgrey, Hallvard Moe og Hildegunn Soldal. Foto: Wenche Nybo/KUD

Om Mediemangfoldsutvalget

Opprettet: 2015

Opphørt: 2017

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Kulturdepartementet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal vurdere hva statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale utviklingstrekk på mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet. Utvalget skal vurdere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og deres betydning for Norges språk og kultur. Med utgangspunkt i sin analyse skal utvalget vurdere hvordan statens økonomiske virkemiddelapparat, herunder produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften, best kan innrettes for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud.

Aktive medlemmer (pr. 31.12.2017)

  • Ellen Altenborg (medlem)
  • Gunnar Stavrum (medlem)
  • Hallvard Moe (medlem)
  • Hildegunn, Amanda Soldal (medlem)
  • Ivar Rusdal (medlem)
  • Thor Gjermund Eriksen (medlem)
  • Randi Øgrey (medlem)