Likestillings- og mangfoldsutvalget

Utvalget har utredet hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likestillings- og mangfoldsutvalget har foreslått tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Utvalget overleverte sin NOU til regjeringen 2. mai 2023.

 

Om Likestillings- og mangfoldsutvalget

Opprettet: 2021

Opphører: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Eget nettsted: https://likestillingogmangfold.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk i samfunn, økonomi og teknologi som kan føre til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt.

Full mandattekst Likestillings- og mangfoldsutvalget

Medlemmer 

  • Nils Kristian Bogen (leder)
  • Tove Linnea Brandvik (medlem)
  • Bjørn Hatterud (medlem)
  • Faridah Shakoor Nabaggala (medlem)
  • Henrik Syse (medlem)
  • Line Melbøe (medlem)
  • Morten Magelssen (medlem)
  • Olaug Nilssen (medlem)
  • Silje Ask Lundberg (medlem)
  • Ingrid Thunem (medlem)

Til informasjon:

Jon Krognes og Anne Cecilie Bentsen måtte trekke seg fra utvalget vinteren 2022. Bård Nylund trakk seg fra utvalget september 2022.

Sekretariat:

Sekretariatsleder: Camilla Huggins Aase
Sekretærer: Sara Myhrer og Anne Hushagen