Utvalg for museum og forskning

Departementet ønsker å få belyst problemstillinger knyttet til museenes forskningsarbeid og få råd om hvordan dette arbeidet kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen ble det etablert et eksternt utvalg like før jul i 2019. Utvalget leverte sin rapport i september 2020.

Utvalgets medlemmer

  • Leder Brita Brenna, professor, museologi ved Universitetet i Oslo
  • Hans Dam Christiansen, professor, Københavns Universitet
  • Håkon Glørstad, direktør, Kulturhistorisk museum, Oslo
  • Ketil Gjølme Andersen, førstekonservator, Norsk Teknisk Museum
  • Helene Larsson Pousette, Ansvarlig for samlinger, forskning og progressiv arkivering, Stockholm Kvinnohistoriska
  • Trude A. Fonneland, professor, Norges arktiske universitetsmuseum