Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Regjeringen opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv skulle foreslå tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Det var behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet ble også bedt om å levere innspill til utarbeidelse av regjeringens planlagte strategi for kultur og reiseliv.

Samarbeidsrådet ble opphevet som planlagt i juni 2019. Samarbeidsrådet leverte innspill ut ifra et bredt mandat, og anbefalingene som ble gitt er både på overordnet næringsnivå og på mer bransjespesifikt nivå.

Om Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Opprettet: 2017

Opphørt: 2019

Type: Råd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet skal fokusere på samarbeid mellom reiselivs- og kulturaktører med et kommersielt potensial som fremmer kulturturisme. Rådet skal levere innspill som kan bidra til å styrke politikkutformingen på kultur- og reiselivsområdet. Rådet skal se på muligheter og utfordringer innenfor kulturturisme, og foreslå konkrete tiltak som kan bidra til å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Rådet skal særlig se på hvordan økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter og synliggjøring av kulturtilbudet kan bidra til å styrke kulturturisme som del av et attraktivt reiselivsprodukt. Rådet skal se nærmere på hvordan samarbeidet mellom kultur og reiseliv kan bidra å utvikle produkter som fremmer et helårlig reiseliv. Rådet skal levere innspill som legger til rette for et styrket samarbeid og tverrgående løsninger for kultur- og reiselivsaktører over hele landet.

Full mandattekst Samarbeidsråd for kultur og reiseliv