Arkivlovutvalget

Utvalget skulle beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skulle de gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner.

Utvalget bestod av åtte personer med juridisk, arkivfaglig og teknologisk kompetanse og de leverte sin utredning 2. april 2019.

Pressemelding: Arkivlovutvalget har overlevert sin utredning til Kulturdepartementet

Utredningen: NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Rapporter underveis i arbeidet:

Gruppebilde av Arkivlovutvalget
Medlemmer i utvalget, f.v. Håkon With Andersen, Rune Kjørlaug, Christian Reusch, Hilde Elvine Bjørnå, Dag Wiese Schartum, Espen Sjøvoll, Lone Merethe Solheim og Anne Mette Dørum. Foto: Martin Hill Oppegaard / KUD

Utvalget bestod av:
Christian Reusch, advokat, Oslo (leder av utvalget)
Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Arkivverket, Bærum
Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS, Oslo
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef, Tromsø
Håkon With Andersen, professor, Trondheim
Rune Kjørlaug, seniorrådgiver Difi, Leikanger
Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør, Stavanger

Om Arkivlovutvalget

Opprettet: 2017

Opphørt: 2019

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Full mandattekst Arkivlovutvalget