Rapport: Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet

Rapport 2018-15 - Oslo Economics i samarbeid med Anneli Sundqvist (PhD) og Lars-Erik Hansen (PhD) fra Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag ved OsloMet

Kartlegging av den lovfestede og ulovfestede arbeidsdelingen på arkivfeltet i Norge, samt beskrivelse av mulige scenarier for oppgavefordeling på arkivfeltet i Norge i fremtiden.

I tillegg er det gjort en overordnet kartlegging av den lovfestede og ulovfestede arbeidsfordelingen på arkivfeltet i Sverige, Danmark og Finland, samt beskrevet EUs regelverk og sektorovergripende føringer som påvirker arkivområdet.

Utvalgte temaer på arkivfeltet i Canada, Storbritannia og Nederland har også blitt kartlagt.

Rapporten "Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet" (.pdf)

Rapporten er ment å kunne brukes som bakgrunnsmateriale for Arkivutvalget i deres arbeid. Utredningen er i hovedsak basert på kvalitative metoder for informasjonsinnhenting, herunder gjennomgang av sentrale dokumenter og relevant lovverk, samt gjennomføring av dybdeintervjuer og workshop med en rekke berørte aktører.