Styret for Norsk filminstitutt

Styret hadde det overordnede ansvaret for Norsk filminstitutt, herunder det faglige, strategiske, administrative og økonomiske ansvaret.

Styret ble oppnevnt av Kulturdepartementet og skulle være bindeleddet mellom departementet og NFIs ledelse i alle saker av strategisk og langsiktig betydning.

Styret ble lagt ned 30. juni 2020.

Om Styret for Norsk filminstitutt

Opprettet: 2008

Opphørt: 2020

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: c/o Norsk filminstitutt, P.b. 482 Sentrum, 0105 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret har det overordnede ansvaret for Norsk filminstitutt, herunder det faglige, strategiske, administrative og økonomiske ansvaret.