Ekspertgruppe for utredning av alternativer for offentlig finansiering av NRK

Regjeringen oppnevnte 2. oktober 2015 en ekspertgruppe som skulle utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK. Administrerende direktør i E-CO Tore Olaf Rimmereid har ledet ekspertgruppen, som overleverte sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland 1. juli 2016.

Rapporten "Finansiering @NRK - Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK"

Ekspertgruppen som utreder fremtidig offentlig finansiering av NRK
Ekspertgruppen som utreder fremtidig offentlig finansiering av NRK. Fra høyre foran: Sissel Jensen, Tore Olaf Rimmereid (ekspertgruppens leder) og Bente Sollid Storehaug. Fra høyre, bakre rekke er det: Aarne Røvik (sekretær), Johann Roppen og Marie Therese Lilleborge (sekretær).

Ekspertgruppens medlemmer

  • Leder: Tore Olaf Rimmereid, Adm.dir. i E-CO (Oslo) Rimmereid har blant annet bakgrunn som tidligere direktør for administrasjon og finans i NRK.
  • Sissel Jensen, dr.oecon og førsteamanuensis ved NHH (Bergen)
  • Bente Sollid Storehaug, CEO i ESV Digital AS (Oslo)
  • Johann Roppen, Professor i journalistikk og rektor ved HVO (Volda) 

Ekspertgruppens mandat

  1. Vurdere hvordan den pågående medieutviklingen vil påvirke effektiviteten til dagens ordning med kringkastingsavgift.
  2. Vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift.
  3. Beskrive samtlige modeller mht. praktisk organisering av innkreving, håndtering av foretak, organisasjoner mv., anslag for administrative kostnader etc. Herunder skal utreder vurdere hvordan kostnadseffektivitet ved ulike innkrevingsmetoder kan optimalieres slik at mest mulig målrettes til formålet samtidig som kostnad for forbrukerne kan reduseres.
  4. Vurdere i hvilken grad de ulike modellene ivaretar NRKs behov for redaksjonell uavhengighet, legitimitet i befolkningen, og finansiell stabilitet over tid. Utvalget skal redegjøre for relevante modeller for finansiering av allmennkringkasting internasjonalt og om mulig underbygge med empiri fra andre land.

Kontakt

Sekretariatsleder Marie Therese Lilleborge
tlf. 90 03 98 02, marie-therese.lilleborge@kud.dep.no

Sekretariatsmedlem Aarne Røvik
tlf. 22 24 44 64, aarne.rovik@fin.dep.no