Arbeidsgruppe for periodiske vurderinger av museumsinstitusjoner

Som en oppfølging av museumsmeldingen har departementet satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå metodisk opplegg for å gjennomføre kvalitative, fagfellebaserte vurderinger på institusjonsnivå.

Arbeidsgruppen skal levere en rapport med forslag til metodisk opplegg for kvalitative, fagfellebaserte vurderinger på institusjonsnivå og gjennomføring av en pilot for opplegget innen 28. februar 2024.

Arbeidsgruppens medlemmer

 • Ellen Aslaksen, Direktør, Aust-Agder museum og arkiv IKS (leder)
  ellen.aslaksen@aama.no, telefon: 92 63 70 78. 
 • Henrik Treimo, Førstekonservator, Norsk teknisk museum, Oslo
 • Sissel Ann Mikkelsen, Museumsleder Árran Lulesamisk senter
 • Jacob Thorek Jensen, Museumsinspektør, Teknisk museum, København
 • Heidi-Iren Wedlog Olsen, Kulturdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune

Sekretariat

Eva Marie Sund, seniorrådgiver i Kulturdirektoratet, eva.marie.sund@kulturdirektoratet.no, telefon: 41 90 65 66. 

Hallfrid Velure, seniorrådgiver i Kultur- og likestillingsdepartementet, Hallfrid.Velure@kud.dep.no, telefon: 22 24 78 49.

Mandat for arbeidsgruppe

Metodisk opplegg for kvalitative, fagfellebaserte vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket

Bakgrunn

Med Stortingets behandling av Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet.Tillit, ting og tid, i juni 2021, ble det vedtatt at det framover skal gjennomføres kvalitative, fagfellebaserte vurderinger av museene på institusjonsnivå.

I meldingen begrunnes dette med at det er viktig for KUD å få mer kunnskap om den kvalitative utviklingen i museumssektoren og kunne se dette i samanheng med de offentlige bevilgningene til sektoren. I meldingen heter det:

For å kunna seia noko substansielt om utviklinga ved dei einskilde musea ynskjer departementet at det framover vert utvikla eit breiare evalueringsopplegg for kvalitativ utvikling enn dei vurderingane som i dag vert laga av Kulturrådet, tufta på rapporteringar og budsjettsøknader frå musea. Eit breiare opplegg må utviklast med involvering av forskingskompetanse, god kunnskap om kulturfaglege spørsmål og vurderingsfagleg metodisk forståing. Eit slikt evalueringsopplegg må òg gjennomførast periodisk og over tid.

Videre heter det at slike evalueringer skal fungere både som systematisert kunnskapsinnhenting om sektoren og som et konstruktivt utviklingsarbeid for museene selv. For å oppnå dette må det utarbeides et metodisk opplegg som kan stå seg over tid og gjennomføres overfor alle institusjonene i det nasjonale museumsnettverket.[1] Opplegget må derfor ta høyde for at museene har ulike forutsetninger. Opplegget må videre dimensjoneres utfra at alle de aktuelle museene skal kunne bli vurdert i løpet av en femårsperiode

Mål for arbeidsgruppens oppdrag

Målet med evalueringsopplegget er bedre og mer treffsikker oppfølging av museenes kvalitative utvikling i etterkant, både i politikkutviklingen og for museene selv.

Arbeidsgruppen skal derfor foreslå et metodisk opplegg som bygger kunnskap om museenes arbeid med de til en hver tid gjeldende museumspolitiske hovedmålene. P.t er disse:

 • Solid kunnskapsutvikling
 • Relevant formidling
 • Helhetlig samlingsutvikling
 • Trygg bevaring
 • Aktiv samhandling

Museene i det nasjonale museumsnettverket er ulike i størrelse, fagområde og organisering. Målet er derfor et evalueringsopplegg som adresserer kvalitativt og faglig arbeid i svært uensartede institusjoner. Arbeidsgruppen bes om å foreslå et opplegg som tar høyde for dette og bidrar til å bygge kunnskap om sektoren som helhet.

Relevante spørsmål kan være

 • Hvilke kilder er relevante for å få tilgang til arbeidsform og resultat i museene?
 • Hvilke kvalitetskriterier er mulige og relevante å legge til grunn for vurderingene?
 • Hvordan kan institusjonell ulikhet ivaretas samtidig som resultatene også kan gi kunnskap om sektoren som helhet?
 • Kan opplegget synliggjøre suksessfaktorer for kvalitet på tvers av museenes ulikheter og bidra til kompetanseoverføring i sektoren?
 • Hva vil være hensiktsmessig ressursbruk for den enkelte evaluering?
 • Hva vil være hensiktsmessig regularitet for slike evalueringer?

Arbeidsgruppen bes også om å komme med forslag til en pilot som kan gjennomføres for å teste opplegget og hvor og hvordan den best bør gjennomføres. I museumsmeldingen heter det at departementet ønsker at det settes sammen fagfellepanel som gjennomgår drift og faglig arbeid i museene og arbeidsgruppen bes om å vurdere hensiktsmessig kompetansesammensetting av slike panel.

Prosess

 • Arbeidsgruppen starter sitt arbeid medio 2023 og leverer en rapport med forslag til metodisk opplegg for kvalitative, fagfellebaserte vurderinger på institusjonsnivå og gjennomføring av en pilot for opplegget innen 28. februar 2024.
 • Departementet og Kulturdirektoratet stiller med sekretariat for utvalget.
 • Arbeidet honoreres i henhold til statens satser for utvalgsarbeid. Reisekostnader dekkes i henhold til statens satser for reise

Relevante referanser

[1] Det nasjonale museumsnettverket omfatter museer som får driftstilskudd over kapittet 328, post 70 på Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett